Dzisiaj jest: 19 czerwca 2018, Imieniny: Gerwazego, Protazego, Romualda Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Aktualności

RADA DZIELNICY ZA SPORTEM NA DAWNYM TERENIE RKS "SARMATA"
1 września 2017

Zgodnie z obowiązującą umową użytkowania wieczystego cały teren dawnego RKS „Sarmata” został oddany na cele sportowe. W związku z tym Dzielnica Wola wnioskuje o doprowadzenie do zgodności postanowień projektu planu miejscowego dla tego rejonu z celem określonym ww. umowie. Stanowisko w tej sprawie przyjęła również jednogłośnie Rada Dzielnicy Wola. 

Na początku sierpnia Dzielnica Wola wystąpiła do obecnych użytkowników wieczystych terenu przy ul. Wolskiej 77 z wezwaniem do rozwiązania umowy użytkowanie wieczystego. – Chcemy aby dawny teren RKS „Sarmata” ponownie stał się miejscem, w którym mieszkańcy mogliby uprawiać sport i aktywnie spędzać wolny czas. Uważamy, że dotychczasowi użytkownicy wieczyści przez ostatnie kilkanaście lat korzystali z tego gruntu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem – podkreśla Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

Zgodnie z zapisami umowy użytkowania wieczystego, cały teren znajdujący się przy ul. Wolskiej 77 (działki ewidencyjne nr: 28/1; 28/2; 54; 55/2 i 56/2) powinien zostać przeznaczony na cele sportowe. – Obecny stan zagospodarowania nieruchomości wskazuje, że użytkownicy nie realizują celu umowy użytkowania. Nieruchomość jest niezabudowana, a obiekty budowlane oraz infrastruktura sportowa, znajdujące się na gruncie w 2000 r., zostały wyburzone. Co więcej, kolejni użytkownicy wieczyści w toku inicjowanych postępowań administracyjnych nieustannie i konsekwentnie dążą do zabudowy w sposób oczywisty sprzecznej z celem sportowym umowy użytkowania wieczystego, tj. realizacji zabudowy mieszkaniowo – usługowej – dodaje zastępca burmistrza dzielnicy Adam Hać.

Użytkownicy wieczyści nie mogą zasłaniać się niewiedzą co do celu umowy użytkowania wieczystego, ponieważ sposób korzystania z nieruchomości został ujawniony w księgach wieczystych jako: Bz – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (w tym: stadiony, boiska sportowe, skocznie narciarskie, tory saneczkowe, strzelnice sportowe, kąpieliska, pola golfowe). Miasto jako właściciel nieruchomości ograniczyło w umowie użytkowania wieczystego możliwości dowolnej zabudowy,ustanawiając cel sportowy, na który tylko i wyłącznie może być wykorzystywany ten teren, co także jednoznacznie potwierdziły prawomocneorzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2007 r. oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2009 r.

Teraz Dzielnica podejmuje kolejne stanowcze kroki, których celem jest uporządkowanie sytuacji formalno-prawnej tego terenu. – Wnioskujemy o to, aby zapisy opracowywanego projektu planu miejscowego były zgodne z celem określonym w umowie użytkowania wieczystego całej nieruchomości położonej przy ul. Wolskiej 77, gdyż cała nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste na cel sportowy. Zatem zapisy w projekcie planu muszą być tożsame z zapisami umowy użytkowania wieczystego – tłumaczy Krystian Wilk (PO), przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości w Radzie Dzielnicy Wola.

W tym kontekście nie mają znaczenia podejmowane w przeszłości próby zagospodarowania tego terenu na cele mieszkaniowe. Nawet wydana w 2013 r. decyzja o warunkach zabudowy nie powoduje, że potencjalny inwestor uzyskuje pewność co do możliwości realizacji danej inwestycji – jest to dopiero pierwszy krok w tym zakresie.  – Już w 2013 r. Urząd m.st. Warszawy uprzedził użytkownika wieczystego, że ewentualna realizacja wnioskowanej zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wymagać będzie zmiany celu umowy użytkowania wieczystego. Należy przy tym stanowczo podkreślić, że do takiej zmiany nigdy nie doszło, jako że konieczna jest zgodna wola obydwu stron umowy. Ponadto użytkownik wieczysty został ostrzeżony o tym, że korzystanie z nieruchomości w sposób sprzeczny z przeznaczeniem może doprowadzić do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego– podkreśla Adam Hać, zastępca burmistrza dzielnicy Wola. W treści ww. decyzji wyraźnie zastrzeżono również, że:

 

1) realizacja planowanej inwestycji jest dopuszczalna m. in. „po spełnieniu wymogów wynikających z przepisów prawa budowlanego na etapie postępowania o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, która przesądzi dopiero o możliwości jej realizacji”;

2) „decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich”, tj. np. nie zmienia samoistnie celu umowy użytkowania wieczystego.

 

W sprawie terenów RKS „Sarmata” wypowiedziała się również Rada Dzielnicy Wola. Na ostatniej sesji w dniu 29 sierpnia 2017 r. radni jednogłośnie przyjęli stanowisko, w którym postulują o przeznaczenie całej nieruchomości położonej przy ul. Wolskiej 77 na cele sportowe.– Niezależnie od rezultatu ewentualnego postępowania sądowego w przedmiocie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego, zapisy opracowywanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Wolskiej i Płockiej powinny być zgodne z celem sportowym określonym w ciągle obowiązującej umowie użytkowania wieczystego. Priorytetem jest zachowanie w całości sportowego charakteru terenu przy ul. Wolskiej 77, bez względu na to, kto nim będzie władać w przyszłości – mówi Ewa Statkiewicz, przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola.

Pliki do pobrania: