Dzisiaj jest: 19 czerwca 2018, Imieniny: Gerwazego, Protazego, Romualda Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

5 marca 2018
Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej DN 800, sieci wodociągowej DN 150, magistrali sieci cieplnej 2xDN 500-300 na działkach ew. nr 1, 25/11/ 25/12, 28/1, 28/2, 29/1, 32/2, 41, 55/2, 56/2, 59, 60/1, 61, 62, 65 w obrębie 6-04-01, w rejonie ulic: Ludwiki, Płockiej i Wolskiej w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa,  5 marca 2018 r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.23.2017.KKO

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), a także w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie
z 20.02.2018 r. (sygn. akt KOC/882/Ar/18) uchylającą zaskarżoną decyzję nr 30/U/o/2017/cp
z 22.02.2018 r., znak: UD-XVII-WAiB-U.6733.23.2017.KKO i przekazaniem sprawy organowi
I instancji do ponownego rozpatrzenia

zawiadamiam,

że na wniosek, który 31.08.2017 r. złożyła  SGI SA z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4 toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej DN 800, sieci wodociągowej DN 150, magistrali sieci cieplnej 2xDN 500-300na działkach ew. nr 1, 25/11/ 25/12, 28/1, 28/2, 29/1, 32/2, 41, 55/2, 56/2, 59, 60/1, 61, 62, 65 w obrębie 6-04-01,w rejonie ulic: Ludwiki, Płockiej i Wolskiej w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

       W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 kpa, można w godz. od 800 do 1600 zapoznać się z aktamipowyższej sprawy i przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekretariat wydziału - al. Solidarności 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 57 77) Postępowanie administracyjne prowadzi główny specjalista Piotr Broniec.

      Ewentualne oświadczenia należy złożyć do Zarządu Dzielnicy Wola za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola pocztą lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola (al. Solidarności 90 wejście A, poziom 0, stanowisko 5).

      Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: