Dzisiaj jest: 21 stycznia 2019, Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

21 grudnia 2018
Zmiana terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert
Uchwałą nr 47/2018 Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przedłużył termin składania ofert w otwartym konkursie ofert na prowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty I ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/Account/Login do dnia 15 stycznia 2019 roku do godz. 16:00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2019 roku do godz. 16:00 w Wydziale Spraw Społecznych I Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Żelaznej 99 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Żelazna 99 01-117 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia I nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
Pliki do pobrania: