Dzisiaj jest: 24 marca 2019, Imieniny: Marka, Gabriela Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Wydziały

Zespół Kadr dla Dzielnicy Wola
al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
pok.: 308

Kierownik Zespołu
Małgorzata Nasińska
tel.: (+48) 22 443 56 50
pokój: 315
Zakres działań:

Do zakresu działania Zespołu Kadr dla Dzielnicy Wola należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Dzielnicy, dyrektorów jednostek organizacyjnych Dzielnicy, w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 2. gospodarowanie etatami i funduszem płac w Urzędzie Dzielnicy w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 3. prowadzenie spraw pracowników Urzędu Dzielnicy związanych z realizacją Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 4. realizacja polityki kadrowej Urzędu Dzielnicy w zakresie rekrutacji, selekcji, systemu ocen oraz systemu szkoleń;
 5. planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Dzielnicy;
 6. organizowanie praktyk studenckich, wolontariatu oraz staży dla bezrobotnych we współpracy z Urzędem Pracy m.st. Warszawy;
 7. organizowanie ślubowania dla pracowników Urzędu Dzielnicy;
 8. opracowywanie projektu planu wydatków budżetu m.st. Warszawy, dotyczącego wynagrodzeń, szkoleń i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń pracowników Urzędu Dzielnicy;
 9. współpraca z Zespołem BHP Biura Kadr i Szkoleń Urzędu w zakresie realizacji w Urzędzie Dzielnicy przepisów BHP;
 10. współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi instytucjami w zakresie wynikającym z działalności Zespołu;
 11. współpraca z Biurem Kadr i Szkoleń Urzędu w zakresie organizacji służby przygotowawczej dla pracowników Urzędu Dzielnicy;
 12. archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną, a w szczególności nadzór nad prawidłowością prowadzenia spisów spraw, rejestrów oraz teczek, terminowością przekazywania akt do archiwum zakładowego – w zakresie prowadzonych spraw;
 13. wewnętrzna rejestracja wniosków o udostępnianie informacji publicznej oraz udzielanie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Zespół;
 14. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Zespół;
 15. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie zadań realizowanych przez Zespół;
 16. prowadzenie wykazu korzyści zgłoszonych przez pracowników Urzędu Dzielnicy do Biura Kadr i Szkoleń Urzędu;
 17. przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Wola lub wprowadzanie, w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjnym dla Dzielnicy Wola, na stronę internetową Urzędu Dzielnicy aktualnych informacji dotyczących zadań realizowanych przez Zespół.