Dzisiaj jest: 24 marca 2019, Imieniny: Marka, Gabriela Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Ochrona środowiska

Procedury załatwiania spraw w WOŚ
 

Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wydawane są na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zm.)

W myśl art. 83 w/w umowy usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek:

1) posiadacza nieruchomości – jeśli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem do wniosku dołącza się zgodę właściciela. Zgoda taka nie jest wymagana w przypadku wniosku składanego przez użytkownika wieczystego nieruchomości.

2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego – jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń przy czym usunięcie tych drzew lub krzewów z terenu nieruchomości następuje za odszkodowaniem na rzecz właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego. Odszkodowanie przysługuje od właściciela urządzenia.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków (w przypadku nieruchomości położonych w m. st. Warszawa – jest to Stołeczny Konserwator Zabytków – adres: ul. Nowy Świat 18/20; 00-372 Warszawa).

Zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w obrębie pasa drogowego dróg publicznych , z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska adres: ul. Sienkiewicza 3; 00-015 Warszawa).

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

2) tytuł prawny władania nieruchomością, co nie dotyczy właściciela urządzeń o których mowa wyżej;

3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;

5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;

8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

W przypadku wniosku dotyczącego drzew kolidujących z prowadzoną inwestycją należy dodatkowo dołączyć:

projekt zagospodarowania terenu

 

Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów:

1) w lasach;

2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;

3) na plantacjach drzew i krzewów;

4) których wiek nie przekracza 10 lat;

5) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

6) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

7) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

8) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Kary za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;

2) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;

3) zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

Uiszczenie kary następuje w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość kary stałą się ostateczna. Jeśli stopień uszkodzenia drzewa lub krzewu nie wyklucza zachowania ich żywotności oraz możliwości odtworzenia korony drzewa i posiadacz nieruchomości podjął działania w celu zachowania żywotności tych roślin termin płatności kary odracza się na okres 3 lat.

Administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. W przypadku postępowania administracyjnego karnego mają zastosowanie przepisy art. 89 oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 219, poz. 2229)

Przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wydawane na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r.Nr 130, poz. 880)

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.) opłata skarbowa na zgłoszenie instalacji wynosi 120 zł. Zwolnione od opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

Należy złożyć wniosek (zgłoszenie), który powinien zawierać:

 • adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego instalację,
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
 • wielkość i rodzaj emisji,
 • opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

 • amerykański pit bull terrier;
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 • buldog amerykański;
 • dog argentyński;
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 • tosa inu;
 • rottweiler;
 • akbash dog;
 • anatolian karabash;
 • moskiewski stróżujący;
 • owczarek kaukaski.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. We wniosku należy podać:
  • rasę, wiek, płeć psa
  • numer metryki lub rodowodu psa
  • ewentualny sposób oznakowania psa
  • pochodzenie psa
  • miejsce i warunki w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa
 2. Dokument potwierdzający rasę psa (kopia metryki lub rodowodu)

 Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.) opłata skarbowa na zezwolenie wynosi 82 zł.   

Podstawa prawna:

 • Art. 10 ust. 1- 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r poz. 856 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687).
 • Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z 2010 r. Nr 135, poz. 909)

  

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.) obowiązuje:

 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł na dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Nie obowiązuje opłata skarbowa od wniosków i załączników.