Informacja o sesji z dnia 11.06.2019 roku

VIII Sesja Rady Dzielnicy Wola – 11 czerwca 2019 roku

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola Pani Ewa Statkiewicz.
Przewodnicząca, w imieniu Rady Dzielnicy Wola podziękowała Panu Janowi Nowakowi za wieloletnią pracę w Radzie Dzielnicy Wola, który w związku z objęciem odpowiedzialnej funkcji w administracji publicznej złożył mandat radnego.
Następnie poinformowała, że do Rady Dzielnicy Wola wpłynęło Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 25 maja 2019 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnej Anny Heleny Zagórnej. Radna Anna Helena Zagórna po odczytaniu roty złożyła ślubowanie.
Rada przyjęła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu VII/2019 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu
m.st. Warszawy na 2019 rok (druk nr 50).

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Dzielnicy Wola oraz wyboru ich Przewodniczących i Wiceprzewodniczących (druk nr 51).

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy określenia jej składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących (druk nr 52).

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, określenia przedmiotu jej działania i zadań, okresu, na który jest powołana i jej składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących (druk nr 53).

7. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie konieczności zmiany przepisów dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy
(druk nr 54).

8. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.

9. Informacje.

10. Zamknięcie sesji.

Rada przyjęła protokół z VII/2019 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2019 r. Następnie zgodnie z pkt. 3 porządku obrad podjęła uchwały w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok W dalszej części obrad Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy podjęła uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie:
– ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Dzielnicy Wola oraz wyboru ich Przewodniczących i Wiceprzewodniczących (pkt. 4 porządku obrad);

– powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy określenia jej składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących (pkt. 5 porządku obrad);

– powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, określenia przedmiotu jej działania i zadań, okresu, na który jest powołana i jej składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących (pkt. 6 porządku obrad);

Dalej Rada przyjęła stanowisko Rady Dzielnicy Wola w sprawie konieczności zmiany przepisów dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Stołecznego Warszawy (pkt. 7 porządku obrad).

W dniu sesji złożono łącznie pięć interpelacji/zapytań.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja Rady Dzielnicy Wola odbędzie się w 2 lipca 2019 roku.

Stenogramy i protokoły z sesji Rady Dzielnicy oraz uchwały, stanowiska i aktualne informacje dotyczące Rady Dzielnicy znajdują się w serwisie internetowym urzędu www.wola.waw.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w http://bip.warszawa.pl oraz w Referacie Obsługi Rady Dzielnicy (tel.22 44 35790, al. Solidarności 90 pokój 124).

Data opublikowania: 15:04, 12 czerwca 2019

Kategorie: , ,

Inne aktualności

Kreatywne zajęcia on- line w domu dla mieszkańców. #ZostanWDomu i baw się dobrze.

W związku ze stanem epidemii ośrodki kulturalne na Woli przygotowały bogatą ofertę zajęć zdalnych. Do akcji #ZostanWDomu włączyły się m.in. wolska Biblioteka Publiczna, Wolskie Centrum Kultury czy Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej, inspirując czy ucząc na odległość.   Wolskie instytucje kulturalne i edukacyjne przygotowały...

Więcej

Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie...

Uwaga! Ważna informacja w sprawie płatności podatku od nieruchomości

W obliczu stanu epidemii, Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, zdecydował o wstrzymaniu wysyłki decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na...