Informacja o sesji z dnia 11.06.2019 roku

VIII Sesja Rady Dzielnicy Wola – 11 czerwca 2019 roku

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola Pani Ewa Statkiewicz.
Przewodnicząca, w imieniu Rady Dzielnicy Wola podziękowała Panu Janowi Nowakowi za wieloletnią pracę w Radzie Dzielnicy Wola, który w związku z objęciem odpowiedzialnej funkcji w administracji publicznej złożył mandat radnego.
Następnie poinformowała, że do Rady Dzielnicy Wola wpłynęło Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 25 maja 2019 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnej Anny Heleny Zagórnej. Radna Anna Helena Zagórna po odczytaniu roty złożyła ślubowanie.
Rada przyjęła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu VII/2019 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu
m.st. Warszawy na 2019 rok (druk nr 50).

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Dzielnicy Wola oraz wyboru ich Przewodniczących i Wiceprzewodniczących (druk nr 51).

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy określenia jej składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących (druk nr 52).

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, określenia przedmiotu jej działania i zadań, okresu, na który jest powołana i jej składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących (druk nr 53).

7. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie konieczności zmiany przepisów dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy
(druk nr 54).

8. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.

9. Informacje.

10. Zamknięcie sesji.

Rada przyjęła protokół z VII/2019 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2019 r. Następnie zgodnie z pkt. 3 porządku obrad podjęła uchwały w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok W dalszej części obrad Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy podjęła uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie:
– ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Dzielnicy Wola oraz wyboru ich Przewodniczących i Wiceprzewodniczących (pkt. 4 porządku obrad);

– powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy określenia jej składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących (pkt. 5 porządku obrad);

– powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, określenia przedmiotu jej działania i zadań, okresu, na który jest powołana i jej składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących (pkt. 6 porządku obrad);

Dalej Rada przyjęła stanowisko Rady Dzielnicy Wola w sprawie konieczności zmiany przepisów dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Stołecznego Warszawy (pkt. 7 porządku obrad).

W dniu sesji złożono łącznie pięć interpelacji/zapytań.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja Rady Dzielnicy Wola odbędzie się w 2 lipca 2019 roku.

Stenogramy i protokoły z sesji Rady Dzielnicy oraz uchwały, stanowiska i aktualne informacje dotyczące Rady Dzielnicy znajdują się w serwisie internetowym urzędu www.wola.waw.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w http://bip.warszawa.pl oraz w Referacie Obsługi Rady Dzielnicy (tel.22 44 35790, al. Solidarności 90 pokój 124).

Data opublikowania: 15:04, 12 czerwca 2019

Kategorie: , ,

Inne aktualności

Szkolenia w ramach „Warszawskiego Zintegrowanego Systemu Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”

W Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy rozpoczęła się kolejna edycja szkoleń dla społeczności lokalnej w ramach „Warszawskiego Zintegrowanego Systemu Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”, współfinansowanego z funduszy unijnych. Szkolenia adresowane są do osób, które z uwagi na...

Więcej

Rozmowy o bezpieczeństwie z wolskimi seniorami

Na co powinni uważać seniorzy? Dlaczego skradzione dokumenty należy zastrzec? Czy policjanci proszą o przekazanie pieniędzy? Odpowiedzi na te pytania...

Wizyta u stulatki

Dwieście lat dla stulatki z Woli

Pani Genowefa Bednarska dołączyła do zacnego grona najstarszych mieszkańców Warszawy. 18 stycznia 2020 roku skończyła 100 lat. Życzenia z tej...