Zawiadomienie o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia wniosku T-Mobile Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na dachu budynku przy ul. J. Szymczaka 6.

Warszawa, 10.07.2019 r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.15.2015.DKO

WOM/7809/15

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 612/16 uchylającym zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2016 r., znak: KOC/4652/Ar/15 oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy nr 18/U/um/2015/cp z dnia 9 lipca 2015 r., znak: UD-XVII-WAiB-U.6733.15.2015.DKO (10.DKO),

zawiadamiam,

że przystąpiono do ponownego rozpatrzenia wniosku T-Mobile Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, złożonego 7.05.2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na dachu budynku przy ul. J. Szymczaka 6, na działce ew. nr 38 z obrębu 6-04-04 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, można w godz. od 800 do 1500 zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy i przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekretariat wydziału – al. „Solidarności” 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 57 77). Postępowanie administracyjne prowadzi główny specjalista Hanna Walewska.

Ewentualne oświadczenia należy złożyć do Zarządu Dzielnicy Wola za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola pocztą lub bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90 wejście A, poziom 0, stanowisko 5).

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Data opublikowania: 08:36, 11 lipca 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Pomoc dla organizacji pozarządowych podczas epidemii

W ostatnim czasie rząd wprowadził już trzy wersje tzw. tarczy antywirusowej, jednocześnie samorządy inicjują swoje działania pomocowe. Dla wielu organizacji pozarządowych odnalezienie się w tych dokumentach jest bardzo trudne, często ponad ich możliwości merytoryczne i siły. Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych wychodzi naprzeciw tym...

Więcej

Osobisty Plan Awaryjny- nowy poradnik, dla osób doświadczających przemocy domowej w trakcie epidemii

Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez...

Start 15 Edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze 2020

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców  Osób Niepełnosprawnych już od 15 lat przyznają prestiżowe...