Zawiadomienie o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia wniosku T-Mobile Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na dachu budynku przy ul. J. Szymczaka 6.

Warszawa, 10.07.2019 r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.15.2015.DKO

WOM/7809/15

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 612/16 uchylającym zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2016 r., znak: KOC/4652/Ar/15 oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy nr 18/U/um/2015/cp z dnia 9 lipca 2015 r., znak: UD-XVII-WAiB-U.6733.15.2015.DKO (10.DKO),

zawiadamiam,

że przystąpiono do ponownego rozpatrzenia wniosku T-Mobile Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, złożonego 7.05.2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na dachu budynku przy ul. J. Szymczaka 6, na działce ew. nr 38 z obrębu 6-04-04 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, można w godz. od 800 do 1500 zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy i przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekretariat wydziału – al. „Solidarności” 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 57 77). Postępowanie administracyjne prowadzi główny specjalista Hanna Walewska.

Ewentualne oświadczenia należy złożyć do Zarządu Dzielnicy Wola za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola pocztą lub bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90 wejście A, poziom 0, stanowisko 5).

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Data opublikowania: 08:36, 11 lipca 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Wola nie chce wycinki drzew przy pływalni Delfin

Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie nakazała wycinkę drzew rosnących na terenie należącym do pływalni Delfin. Dzielnica Wola jest przeciwna wycince, a wraz z nią mieszkańcy, którzy pod swoim protestem zebrali już 200 podpisów poparcia. Pływania Delfin przeszła gruntowny remont i jest znowu...

Więcej
Budynek przy ulicy Piaskowej 9

Remont budynku przy ul. Piaskowej 9

ZGN Wola przystępuje do kolejnego etapu prac związanego z remontem budynku mieszkalnego przy ul. Piaskowej 9. Podpisana została umowa na...

Zakończenie Letnich wczasów na działce dla Seniorów

Dobiegł końca II turnus WCZASÓW DLA SENIORÓW, na które zaprosił Seniorów w dniach 29.07-09.08.2019 Zarząd Dzielnicy Wola oraz Caritas Archidiecezji...