Posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Wola nt. lokalnej oferty dot. zdrowia psychicznego

W dniu 3 grudnia 2019r. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z udziałem Pana Wojciecha Lesiuka, Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola oraz pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy.

 

Spotkanie było poświęcone omówieniu projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

 

Pani Anna Celińska – Ziarek, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy przedstawiła główne założenia projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”, który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Podkreśliła, że głównym celem projektu jest poprawa jakości i efektywności działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi (OzZP). Zaplanowane w modelu rozwiązania zmierzają do wzmocnienia OzZP w optymalnym funkcjonowaniu w społecznościach lokalnych poprzez wspieranie procesu zdrowienia.

 

Następnie Pan Damian Norwiński, inspektor ds. polityki społecznej Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy przedstawił najważniejsze informacje do dokumentu pn. „Planu Środowiskowego Systemu Wsparcia dla Dzielnicy Wola – Strategii Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Zaznaczył, że Plan jest dokumentem określającym kierunki działań Dzielnicy Wola w zakresie ograniczenia występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego lokalnej społeczności oraz poprawy jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również ich bliskiego otoczenia. Podkreślił, że materiał dodatkowo określa skoordynowane działania, które umożliwiają osobom z zaburzeniami psychicznymi większy dostęp do wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb oraz poprawę jakości usług, a co za tym idzie, wspieracie procesu zdrowienia tych osób. Działania te pozwolą wpłynąć na skuteczniejszą ochronę praw osób z zaburzeniami psychicznymi. Umożliwią również realną zmianę postaw społecznych wobec tej grupy osób. Dodał, że dokument zakłada realizację kierunków działania w oparciu o diagnozę i analizę SWOT, rozpoznanie zjawiska i jego lokalnych uwarunkowań, jak również identyfikację obszarów i działań, które należy poprawić na terenie Dzielnicy Wola.

 

W toku dyskusji radni wyrazili pozytywną opinię na temat działań realizowanych w ramach projektuWarszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” na terenie Dzielnicy Wola.

 

Po omówieniu wszystkich punktów porządku obrad, Wiceprzewodniczący Komisji podziękował zebranym i zamknął posiedzenie.

 

 

 

 

 

 

Pliki

Data opublikowania: 16:54, 8 grudnia 2019

Kategorie: ,

Inne aktualności

Grafika na temat szczepień

RUSZYŁY BEZPŁANE SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 DLA SENIORÓW.

Od dnia 22 stycznia osoby po 70 roku życia mogą się rejestrować na bezpłatne szczepienie przeciw COVID-19. Od 15 stycznia trwa rekrutacja dla osób po 80 roku życia. Szczepienia, dla obu grup wiekowych po dokonaniu rejestracji, ruszą 25 stycznia.   JAK ZAPISAĆ SIĘ NA...

Więcej
Miniatura 71376

Psychologiczne Centrum Wsparcia

Szanowni Państwo, W m.st. Warszawa w marcu 2020 r. uruchomiono Psychologiczne Centrum Wsparcia, którego zadaniem jest pomoc uczniom, rodzicom i...

Nagroda Literacka m. st. Warszawy 14. edycja

Nagroda literacka m.st. Warszawy – zgłoszenia do końca stycznia

Do 31 stycznia br. można jeszcze wysyłać zgłoszenia książek do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy za 2020 r. Do tej pory...