Posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Wola nt. lokalnej oferty dot. zdrowia psychicznego

W dniu 3 grudnia 2019r. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z udziałem Pana Wojciecha Lesiuka, Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola oraz pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy.

 

Spotkanie było poświęcone omówieniu projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

 

Pani Anna Celińska – Ziarek, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy przedstawiła główne założenia projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”, który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Podkreśliła, że głównym celem projektu jest poprawa jakości i efektywności działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi (OzZP). Zaplanowane w modelu rozwiązania zmierzają do wzmocnienia OzZP w optymalnym funkcjonowaniu w społecznościach lokalnych poprzez wspieranie procesu zdrowienia.

 

Następnie Pan Damian Norwiński, inspektor ds. polityki społecznej Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy przedstawił najważniejsze informacje do dokumentu pn. „Planu Środowiskowego Systemu Wsparcia dla Dzielnicy Wola – Strategii Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Zaznaczył, że Plan jest dokumentem określającym kierunki działań Dzielnicy Wola w zakresie ograniczenia występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego lokalnej społeczności oraz poprawy jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również ich bliskiego otoczenia. Podkreślił, że materiał dodatkowo określa skoordynowane działania, które umożliwiają osobom z zaburzeniami psychicznymi większy dostęp do wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb oraz poprawę jakości usług, a co za tym idzie, wspieracie procesu zdrowienia tych osób. Działania te pozwolą wpłynąć na skuteczniejszą ochronę praw osób z zaburzeniami psychicznymi. Umożliwią również realną zmianę postaw społecznych wobec tej grupy osób. Dodał, że dokument zakłada realizację kierunków działania w oparciu o diagnozę i analizę SWOT, rozpoznanie zjawiska i jego lokalnych uwarunkowań, jak również identyfikację obszarów i działań, które należy poprawić na terenie Dzielnicy Wola.

 

W toku dyskusji radni wyrazili pozytywną opinię na temat działań realizowanych w ramach projektuWarszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” na terenie Dzielnicy Wola.

 

Po omówieniu wszystkich punktów porządku obrad, Wiceprzewodniczący Komisji podziękował zebranym i zamknął posiedzenie.

 

 

 

 

 

 

Pliki

Data opublikowania: 16:54, 8 grudnia 2019

Kategorie: ,

Inne aktualności

Drzewo pamięci w parku Powstańców Warszawy

W parku Powstańców Warszawy na Woli uroczyście posadzono drzewo pamięci. W jego korzeniach znalazł się akt erekcyjny budowy Izby Pamięci. To część obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. – Symbolicznie inicjujemy budowę Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Będzie to kolejne na mapie stolicy miejsce...

Więcej

Syreny zawyją 1 sierpnia o godz. 17:00

W celu upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę, 1 sierpnia o godz. 17.00, na terenie stolicy zostaną uruchomione...

Tramwaj na Kasprzaka – rusza przetarg na budowę!

Wkrótce budowa nowej trasy tramwajowej. Przetarg na prace budowlane został ogłoszony. Oznacza to szybką podróż z nowych osiedli na Woli...