Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie sieci elektroenergetycznej SN na dz. ew. nr 23/1, 27/1 obr. 6-05-03 w pasie drogowym ul. Goleszowskiej i ul. Jana Kazimierza w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 7 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.15.2019.JBR

WOM-BO/32052/19

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zw. d. „Kpa”, oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek złożony 20 listopada 2019 r., uzupełniony 3 grudnia 2019 r.,  przez innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piękna 46 , 00-672 Warszawa,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie sieci elektroenergetycznej SN na dz. ew. nr 23/1, 27/1 obr. 6-05-03 w pasie drogowym ul. Goleszowskiej i ul. Jana Kazimierza  w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Pouczenie

Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, pocztą lub bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, wejście A, poziom 0, stanowisko nr 5.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Postępowanie administracyjne prowadzi główny specjalista Joanna Brzozowa, jbrzozowa@um.warszawa.pl, telefon 22-443-57-72, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa.

 

Data opublikowania: 10:23, 9 grudnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 65898

Kiedy plan miejscowy dla rejonu ul. Wolskiej i Płockiej

Nadal trwają prace związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wolskiej i ul. Płockiej. Dzielnica zwróciła się do prezydenta Warszawy z prośbą o określenie terminu uchwalenia planu, gdyż przedłużająca się procedura planistyczna i brak planu miejscowego stwarza poważne ryzyko niekontrolowanej zabudowy...

Więcej

Spotkania szkoleniowe w zakresie doradztwa zawodowego na Woli

W ramach wsparcia doradztwa zawodowego i promowania szkół zawodowych w dniach 3 – 6 lutego br. odbyły się spotkania szkoleniowe...

„Zima w mieście” na Woli

Przedstawiciele delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola uczestniczyli w zajęciach organizowanych ramach akcji „Zima w mieście” przez...