Działania podejmowane przez Urząd Dzielnicy Wola w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Informacja o działaniach podejmowanych przez Urząd Dzielnicy Wola i jednostki organizacyjne w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, w Sali obsługi bezpośredniej WOM wydzielono taśmą przestrzeń wokół punktu informacyjnego, tak aby odległość pomiędzy pracownikami a klientami wynosiła 1m-1,5m. Według rekomendacji taka odległość ogranicza możliwość ryzyka zakażenia wirusami drogą kropelkową. Rozwieszone zostały również plakaty mające na celu wsparcie kampanii edukacyjnej. Podobne plakaty zostały zamieszczone we wszystkich jednostkach miejskich. Wkrótce zostaną zainstalowane przesłony z  pleksiglasu oddzielające interesantów od pracowników na Sali obsługi mieszkańców.

Zakupione zostały środki antyseptycznych do mycia rąk i rozmieszczone w poszczególnych wydziałach Urzędu. Zakupiono również pojemniki z mydłem do dezynfekcji i rozmieszczono je we wszystkich łazienkach w siedzibach Urzędu wraz z opisem sposobu użycia. Zakupiono także środki do dezynfekcji biurek, stołów, klamek, poręczy na klatkach schodowych etc.

Jednocześnie zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw przez internet, system ePUAP lub telefon.

Za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Empatia: https://empatia.mpips.gov.pl można złożyć wnioski o udzielenie pomocy finansowej z zakresu świadczeń rodzinnych, m.in.: świadczenie wychowawcze (500+), świadczenie dobry start (300+), zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny fundusz alimentacyjny, itp. Wybierając, przy składaniu wniosku, elektroniczny sposób komunikacji, cała procedura załatwienia sprawy zostanie przeprowadzona elektronicznie, tzn. wnioskodawca będzie otrzymywał wszelką korespondencję (np. decyzję, wezwanie) w formie elektronicznej, co wyklucza konieczność osobistego stawiennictwa w placówce urzędu czy też oczekiwania na poczcie w kolejkach po odbiór awizowanego pisma. Dodatkową zaletą złożenia wniosku za pośrednictwem portalu Empatia, jest możliwość dołączania niezbędnych dokumentów  w formie elektronicznej (skanu, zdjęcia), co nie wymaga dostarczania do urzędu oryginału dokumentu w celu potwierdzenia wiarygodności. Do złożenia wniosku nie jest wymagany podpis kwalifikowany. Wniosek można złożyć posiadając jedynie profil zaufany. Informacje w jaki sposób  założyć profil zaufany znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Odwołane zostały wszystkie planowane w najbliższym czasie imprezy sportowe i kulturalne. Z kolei w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, zostały przesunięte terminy realizacji projektów dotowanych w ramach konkursów i tzw. małych dotacji.

Od dnia 11.03 do odwołania Urząd będzie udostępniał samochód na potrzeby Kombatantów. Jednocześnie monitorowana jest sytuacja osób samotnych, niepełnosprawnych, starszych oraz przewlekle chorych. Jesteśmy również w stałym kontakcie z dyrektorami placówek oświatowych. Na bieżąco zbieramy informacje m.in. dotyczące dostępności dozowników i płynów dezynfekujących.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Siedziby OPS zostały wyposażone w dozowniki z płynem dezynfekującym. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, została podjęta decyzja o zamknięciu:

  • części C – Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Żytniej 75/77 w dniach 12 i 13.03 br.
  • Ośrodka Wsparcia Seniorów na okres do końca marca br.
  •   Klubu Samopomocy „Pod Daszkiem” na okres od 12.03 do końca marca 2020 r.

Jednocześnie OPS podjął niezbędne działania, by uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy typu C i Ośrodka Wsparcia Seniorów mieli zapewnioną niezbędną opiekę i wsparcie w miejscu zamieszkania. Do końca marca zawieszone zostały wszystkie grupowe formy wsparcia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

W związku z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wszystkie filie wolskiej Biblioteki będą zamknięte od 12 marca do odwołania, a wszystkie zaplanowane wydarzenia zostają przesunięte na późniejszy termin. Czytelnicy, którzy z powodu zamknięcia placówek nie będą mogli zwrócić wypożyczonych materiałów na czas, nie będą ponosili opłat za ich przetrzymanie. O dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony www.bpwola.waw.pl oraz mediów społecznościowych.

Wolskie Centrum Kultury

Wolskie Centrum Kultury zawiesiło wszelką działalność związaną z edukacją kulturalną (zajęcia zostały odwołane), zawieszona została również działalność Kawiarni Społecznej oraz wydarzenia o charakterze „sąsiedzkim”. Odwołane zostały wszystkie próby, które grupy artystyczne organizowały w placówkach WCK. Do minimum został ograniczony wstęp do placówek WCK dla potencjalnych klientów WCK.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ośrodek Sportu i Rekreacji wprowadził następujące środki prewencyjne:

  • w obiektach zamontowane zostały dozowniki na płyn antybakteryjny;
  •  na dostępnych nośnikach umieszczone zostały informacje dotyczące prewencyjnego zachowywania się w związku z korona wirusem;
  • odwołane zostały wszystkie imprezy
  • od 12 marca 2020 r. do odwołania zamknięte zostają wszystkie pływalnie, sauny oraz siłownie należące do m.st. Warszawy.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Również w siedzibach ZGN Wola zainstalowane zostały dozowniki z żelem dezynfekującym. Ograniczona została możliwość przebywania na terenie Zakładu (w tym TZOM-ach) osób małoletnich. Wobec tego wprowadzono bezwzględny zakaz przyprowadzania dzieci przez pracowników.

Data opublikowania: 17:05, 11 marca 2020

Kategorie:

Inne aktualności

„Świetlica Marzeń” w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima

W środę 9 czerwca br. odbyła się symboliczna uroczystość otwarcia „Świetlicy Marzeń” w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima. Wzięły w niej udział dzieci z klasy 3b z nauczycielem świetlicy, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Pani Hanny Krupy, dyrektora szkoły. Rodzice opowiedzieli o tym,...

Więcej
Grafika przedstawia numer telefonu na infolinię dot. przekształceń użytkowania wieczystego

PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO – INFOLINIA

Szanowni Państwo, zależy nam na sprawnym prowadzeniu spraw związanych z przekształceniami użytkowania wieczystego. Dlatego w Urzędzie Dzielnicy Wola działa w...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Spis powszechny: 12 czerwca dniem otwartym!

W sobotę, w 18 punktach w całej Warszawie, można dokonać samospisu w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego 2021. W tym...