[Powiększona SPPN] Gdzie i jak wyrobić abonament? 

7 września rozszerzeniu ulegnie Strefa Płatnego Parkowania na Woli. Przygotowaliśmy poradnik, jakimi dokumentami trzeba dysponować, by wyrobić abonament mieszkańca i gdzie się z nimi udać. 

 

Strefa ma za zadanie zapewnić możliwość parkowania mieszkańcom, jak najbliżej ich domów i ograniczyć długotrwałe postoje pojazdów spoza obszaru 

Obszary dołączone od 7 września do Strefy Płatnego Parkowanie Niestrzeżonego znajdujące się na Woli to: 

 • ulica Kopińska od ulicy Grójeckiej – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni); 
 • Aleja Prymasa Tysiąclecia – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni); 
 • ulica Marcina Kasprzaka – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni); 
 • ulica Juliana Konstantego Ordona – wraz z tą ulicą graniczną; 
 • ulica Wolska – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni); 
 • Aleja Prymasa Tysiąclecia – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni); 
 • podstawa nasypu linii kolejowej nr 509 (od strony wnętrza strefy); 
 • podstawa nasypu linii kolejowej nr 20 (od strony wnętrza strefy);
   

Kto może otrzymać abonament mieszkańca?
Abonament mieszkańca uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki: 

 • jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN), 
 • jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.
   

Jakie dokumenty należy przygotować, zanim udamy się do punktu POP ZTM, by wyrobić abonament mieszkańca? 

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; 
 • zameldowanie, meldunek potwierdzany jest w POP ZTM;
 • dowód rejestracyjny pojazdu (wystawiony na aktualnego właściciela), na który ma być wystawiony abonament; 
 • odpłatną umowę cywilnoprawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego (a nie z notarialnie potwierdzonymi podpisami) – w przypadku osób niebędących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu. Umowa musi dotyczyć pojazdu, na który ma być wydany abonament i być zawarta przez osobę występującą o wydanie abonamentu; 
 • inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku. 

Na podstawie tych dokumentów pracownik POP ZTM wypełnia wniosek w systemie obsługi SPPN, drukuje go i przedkłada do podpisu osoby ubiegającej się o abonament.
 

Gdzie można wyrobić abonament mieszańca?
Dokument można wyrobić we wszystkich POP ZTM. Punkty znajdujące się na Woli to:  

 • Metro Rondo ONZ
  pon-pt 11:00-20:00 
 • Metro Księcia Janusza
  pon-pt 11:00-19:00 
 • ul. Żelazna 61
  pon-pt 08:00-17:00 

 

Lista wszystkich punktów oraz dodatkowe informacje dostępne na: https://zdm.waw.pl/sprawy/parkowanie/abonament-mieszkanca/ 

Data opublikowania: 15:13, 20 sierpnia 2020

Kategorie: , ,

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...