Nabór na inwestycję przy ul. Pełczyńskiego

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., działając na mocy ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz Aktu założycielskiego Spółki ogłasza nabór wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy partycypacji i najmu na 189 lokali mieszkalnych w inwestycji przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego w Warszawie (działka ewidencyjna nr 103/3, 102/7).

 

Przewidywany termin oddania budynków do użytkowania – I kwartał 2023r.

OPIS  INWESTYCJI:

Inwestycja przy ul. Pełczyńskiego to zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dwoma lokalami usługowymi, trzema niezależnymi garażami podziemnymi oraz miejscami postojowymi naziemnymi. Inwestycja jest doskonale skomunikowana. W pobliżu znajduje się trasa szybkiego ruchu S-8, pętla autobusowa i tramwajowa Osiedle Górczewska oraz będąca w realizacji II linia metra (stacje Powstańców Śląskich i Lazurowa). W bezpośredniej okolicy inwestycji znajduje się bogata infrastruktura społeczna, w tym; żłobki, przedszkola, szkoły, przychodnie, instytucje administracji samorządowej. Położenie zapewnia bliskość terenów rekreacyjnych: Las Bemowski, Forty Bema, Park Górczewska, Kampinos. W sąsiedztwie znajdują się centra i pasaże handlowe. W budynkach zaprojektowano łącznie 235 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe. Budynki posiadają łącznie 148 miejsc postojowych w garażu podziemnym i 28 miejsc postojowych naziemnych. Mieszkania zaprojektowano w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej, w jednolitym standardzie wykończenia dostosowanym do funkcji pomieszczeń.

WARUNKI PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY LOKALI:

Procentowy udział partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego ustalony został na 30%. Koszt budowy m² powierzchni lokalu wynosi 9 350,00 zł.

KRYTERIA:

Komisja Kwalifikacyjna wyłoni przyszłego Partycypanta i Najemcę lokalu w oparciu o „Zasady i tryb zawierania umów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem w zasobie mieszkaniowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.” oraz w oparciu o zapisy ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach budownictwa mieszkaniowego.

TBS może wynająć lokal mieszkalny osobie fizycznej, przy spełnieniu następujących warunków:

 1. Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie m. st. Warszawy.
 2. Dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, więcej niż:
  – o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym;
  – o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym;
  – o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób
 3. 110% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,3. Łączny dochód gospodarstwa domowego przed dniem zawarcia umowy najmu nie jest niższy niż:
 • 165% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
 • 205% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
 • 240% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
 • 240% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym,

– iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie mazowieckim, o którym mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz współczynnika 0,5.

Kwota średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej przypadającego na gospodarstwo domowe w województwie mazowieckim w 2018 roku wyniosła 5.601,44 zł brutto.

4. Spółka może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.

Przyszły Najemca, w związku z zawarciem umowy najmu lokalu, zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy złożyć w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty. Wnioski przesłane po upływie wyżej wskazanego terminu zostaną odrzucone. Za datę wpływu uznaje się datę dostarczenia wniosku do siedziby Spółki, co oznacza, że wnioski wysłane do Spółki przed upływem terminu, a dostarczone do siedziby TBS po terminie, zostaną odrzucone.

Wnioski o zawarcie umowy partycypacji i najmu przyjmowane są w terminie od dnia 7 września 2020 r. do 7 października 2020 r.,wyłącznie na wzorze załączonym do ogłoszenia.

Wnioskodawca składa wniosek wyłącznie na określony rodzaj mieszkania. Wyboru należy dokonać poprzez zaznaczenie „x” w kratce przy wybranym rodzaju lokalu. Wybór jest jednokrotny, Wnioskodawca nie może zaznaczyć kilku rodzajów lokali.

Wszelkie informacje oraz druki dostępne są w siedzibie Spółki, ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00 lub pod numerem telefonu: (22) 304-11-11 (-12; -13) oraz na stronie internetowej Spółki TBS: https://www.tbspolnoc.pl/pl/partycypacja

 

Data opublikowania: 11:29, 10 września 2020

Kategorie: ,

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...