Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji paliw na olej napędowy o pojemności 30 m³ do tankowania pojazdów szynowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. ewid. nr 21/4 w obrębie 6-14-03 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. Gniewkowska).

Warszawa, 15 października 2020 r.

Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.15.2020.KJE

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek złożony 18 września 2020 r., uzupełniony 29 września 2020 r. (pismo wpłynęło 12 października), PKP Cargo SA Centralny Zakład Spółki, ul. Przyce 17, 01-252 Warszawa, reprezentowaną przez Pana Pawła Kamińskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji paliw na olej napędowy o pojemności 30 m³ do tankowania pojazdów szynowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. ewid. nr 21/4 w obrębie 6-14-03 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. Gniewkowska).

Pouczenie

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz do czasu wydania decyzji kończącej sprawę zgłaszania wniosków i zastrzeżeń, a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt, strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie. Postępowanie administracyjne prowadzi podinspektor Klaudia Jenicz, telefon: 22 443 57 83, e-mail: kjenicz@um.warszawa.pl, adres do korespondencji:  al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa.

Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu m.st. Warszawy, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola,  wysyłając je pocztą lub składając bezpośrednio do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, wejście A, poziom 0.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

                                                                                                           z up. Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

                                                                                                    /-/

                                                                                                  Piotr Broniec

                                                                                                       Kierownik Referatu Urbanistyki i Opiniowania

                                                                                                   w Wydziale Architektury i Budownictwa

                                                                                           dla Dzielnicy Wola

Data opublikowania: 08:46, 15 października 2020

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 70131

Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych

Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych, w szczególności artykułów chemii gospodarczej, na terenie Dzielnicy Wola http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/nazwa-zadania-konkursowego-dzia-ania-socjalno-pomocowe-na-rzecz-os-b-i-rodzin-w-tru Etap konkursu: Ogłoszony Termin składania ofert: środa, 28 października, 2020 – 16:00 Kategoria konkursu:...

Więcej
Miniatura 70129

Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Piaskowej 7

Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Piaskowej 7; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez...

Pomoc dla poszkodowanych mieszkańców Górczewskiej 181

Wspólnota Mieszkaniowa Górczewska 181 uruchomiła konto bankowe, należące do Wspólnoty, w celu zbiórki pieniędzy dla mieszkańców budynku H2, których nie stać na...