Znowelizowano ustawę o dodatkach mieszkaniowych

1 lipca 2021 r. znowelizowano ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2019.2133 j.t. ze zm.). Poniżej niezbędne informacje dla ubiegających się o przyznanie takie dodatku.

Warunkiem ubiegania się o dodatek mieszkaniowy jest złożenie w Wydziale Obsługi Mieszkańców:

– wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

– deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego,

– w zależności od indywidualnej sytuacji – dodatkowych zaświadczeń i oświadczeń.

Od dnia 1 lipca 2021 r. będą obowiązywały nowe wzory wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.

2.

Obowiązujące kryterium dochodowe:

– dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku – aktualna kwota: 2.066,99 zł/mies.,

– dla wieloosobowego gospodarstwa domowego – 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku – aktualna kwota: 1.550,24 zł/osobę/mies.

Ogólna formuła ustalania wysokości dochodu:

PRZYCHÓD – KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

– SKŁADKI ZUS (emerytalna / rentowa / chorobowa/ wypadkowa) – SKŁADKA ZDROWOTNA

– PODATEK DOCHODOWY

Uwzględniane są dochody z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym zostanie złożony wniosek o dodatek mieszkaniowy, przy czym za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2020.111)

W przypadku uzyskiwania dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej, jako punkt odniesienia przyjęto rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany będzie wniosek.

3.

Obowiązujące kryterium metrażowe:

35 m2 – dla 1 osoby;

40 m2 – dla 2 osób;

45 m2 – dla 3 osób;

55 m2 – dla 4 osób;

65 m2 – dla 5 osób;

70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób – dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2

z możliwością jej podwyższenia o 30%.

Dodatkowo powierzchnia normatywna może być powiększona o 15 m2 – jeżeli wnioskodawca lub inna objęta wnioskiem osoba jest niepełnosprawna i posiada nadane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności uprawnienie do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju

lub porusza się na wózku inwalidzkim – co wymaga potwierdzenia przez lekarza specjalistę albo lekarza medycyny rodzinnej.

4.

Wydatki za lokal liczone są na podstawie poniesionych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zostanie złożony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wydatki obejmują:

– czynsz,

– koszty, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11),

– opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,

– zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,

– odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,

– inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,

– opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych ścieki, odpady i nieczystości ciekłe,

– wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nie są wliczane wydatki poniesione z tytułu:

– ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

– rocznych opłat przekształceniowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040),

– opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Ujednolicona (uśredniona) dla wszystkich gospodarstw domowych zostaje cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym, stosowana przy obliczaniu wysokości ryczałtu na zakup opału (w przypadku braku instalacji doprowadzającej energię cieplną do celów ogrzewania, w instalacje ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła, znajdującego się poza lokalem).

5.

Nadal można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną.

6.

Odmowa:

– wyrażenia zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,

– dostarczenia organowi, na jego żądanie, dokumentów potwierdzających wysokość uzyskiwanych dochodów

stanowi podstawę odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Informujemy ponadto, że zmiana ogólna formuła ustalenia wysokości dochodu dotyczy także wniosków o przyznanie obniżki czynszu.

oświadczenie – DoM – alimenty

oświadczenie – DoM – działalność gosp. (1)

oświadczenie – DoM – działalność gosp. (2)

oświadczenie – DoM – hektary przeliczeniowe

zaświadczenie o dochodach z pracy – DoM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

Inne aktualności

Znamy wyniki 8. edycji budżetu obywatelskiego

Wolanie wybrali na co chcą przeznaczyć ponad 5 mln. 240 tys. zł. w 8. edycji budżetu obywatelskiego. Przy okazji mieszkańcy tej dzielnicy zdobyli laur dla najaktywniejszych pośród głosujących w całym mieście. Plebiscyt zdominowały projekty związane z zielenią.  W tym roku na Woli, podobnie jak...

Więcej
Czternasta Wolska Akademia Kajakowa

Startuje 14. Wolska Akademia Kajakowa

Po raz czternasty Fundacja Ave zaprasza mieszkańców do udziału w spływach kajakowych, które co roku cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. Na...

Wolscy Olimpijczycy. Od Kusocińskiego do Drzyzgi i Łomacza.

Od 21 lipca do 8 sierpnia w Tokio rywalizować będą o medale olimpijskie sportowcy z całego świata. Wśród nich będą...