Komunikaty

Podaje się do publicznej wiadomości informację o toczącym się postępowaniu w sprawie dotyczącej wydania pozwolenia na przebudowę sieci cieplnej w rejonie ulic : J. Olbrachta ( nr 11A, 13, 13A, 13B, 15, 15A, 17, 17B, 19, 19A, 21 ), Antka Rozpylacza ( nr 4 ), Sowińskiego ( nr 66 ), Redutowej ( nr 41 i 43 ) w Warszawie

Pomnik poświęcony obrońcom Pałacyku Michla

Muzeum w oficynie Pałacyku Michla i omnibus

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektu infrastruktury technicznej – budowy gazociągu, na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Informacja w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku garażowego na linię doczyszczania i segregacji surowców pozyskanych z selektywnej zbiórki odpadów, na działce ewid. nr 2 w obrębie 6-03-07, przy ul. Obozowej 43, na terenie Dzielnicy Wola w Warszawie

W MOS Wola kolejne siatkarskie emocje

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Informacja w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kabla energetycznego SN 15 kV, przy ul. W. Pola, ul. Strąkowej, ul. Stromej, na działkach ewid. nr: 97, 98, 125 w obrębie 6-07-06, na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektu infrastruktury technicznej – budowy sieci wodociągowej z infrastrukturą techniczną, na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Prokuratorzy udzielą bezpłatnych porad