Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

1. Nazwa podmiotu publicznego

Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-11 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31 r.

3. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

4. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31 r.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny ITLU Sp. Z o.o. ul. Nałęczowska 51A, 20-701 Lublin.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Joanna Rutkowska

E-mail: j.rutkowska@um.warszawa.pl

Telefon: +48 22 443 56 16

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

6. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

7. Dokumenty

Na stronach gminy znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje:

KONTRAST

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

ZMIANA ROZMIARU STRONY

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER OPERA

OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ

Na serwisie Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

9. Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

Siedziba Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Budżetowo-Księgowego, Wydziału Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami, Wydziału Informatyki, Wydziału Obsługi Mieszkańców, Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Oświaty i Wychowania, Wydziału Prawnego, Wydziału Zasobów Lokalowych, Wydziału Obsługi Rady i Inicjatyw Lokalnych, Wydziału Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości, Zespołu Kadr, Zespołu Zamówień Publicznych.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzi zadaszone wejście główne oznaczone literą A. Znajduje się ono w  narożniku dziedzińca, przez który należy przejść od bramy wejściowej zlokalizowanej od alei Solidarności. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia.

Wejście A jest wyposażone w drzwi z urządzeniem samozamykającym i jest dostępne dla osób na wózku. Istnieje możliwość przywołania osoby do pomocy (przycisk przed wejściem).

Punkt informacyjny znajduje się na parterze na wprost wejścia A. Stanowiska Wydziału Obsługi Mieszkańców znajdują się na parterze w holu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku znajduje się winda zlokalizowana na parterze po lewej stronie od wejścia A, za punktem informacyjnym. Winda jest dostosowana dla osób na wózku, wyposażona w oznaczenia alfabetem Braille’a, wypukłe oznakowanie przycisków i komunikaty dźwiękowe informujące o numerze piętra.

Ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze przy punkcie informacyjnym i na wszystkich piętrach. Toaleta na parterze wyposażona jest w przewijak i umywalkę ze zmiennym kątem nachylenia na potrzebę matek i ojców z dziećmi.

Korytarze są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami.  Opis pięter znajduje się na parterze przy windzie. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Krawędzie schodów na pierwszym i ostatnim stopniu są oznakowane.  Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W holu przy wejściu A na parterze znajduje się tablica z planem tyflograficznym sali Wydziału Obsługi Mieszkańców.

W sali Wydziału Obsługi Mieszkańców znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

W punkcie informacyjnym na parterze dostępne są bezprzewodowy SYSTEM FM/indywidualna pętla indukcyjna i stanowisko komputerowe z powiększalnikiem stacjonarnym z mową i funkcją przetwarzania tekstu na mowę (OCR) dla niedowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przed bramą wejściową do Urzędu Dzielnicy Wola od alei Solidarności.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach 

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) można skorzystać w punkcie informacyjnym na parterze.

Budynek Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa

Siedziba Wydziału Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych, Wydziału Infrastruktury Drogowej, Wydziału Inwestycji Kubaturowych, Wydziału Kultury, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Zespołu Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do siedziby prowadzi wejście główne znajdujące się w narożniku budynku przy skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Żytniej. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia.

Wejście główne jest wyposażone w drzwi z urządzeniem samozamykającym i jest dostępne dla osób na wózku. Istnieje możliwość przywołania osoby do pomocy (przycisk przed wejściem). Występuje system kontroli dostępności

Punkt informacyjny znajduje się na wprost wejścia. Na lewo od wejścia ewidencja działalności gospodarczej, punkt podawczy z obniżoną ladą z możliwością podjazdu do lady. Główna klatka schodowa oraz winda dostosowana dla osób na wózku, mieszczą się po prawej stronie po pokonaniu pochylni w punkcie kontroli dostępności.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Winda znajduje się na poziomie 0 za punktem informacyjnym. Posiada wypukłe oznakowanie przycisków i oznakowania w Braille’u. Komunikaty dźwiękowe informują o numerze piętra.

Ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze i na wszystkich piętrach. W toaletach jest przestrzeń manewrowa. Miski ustępowe umieszczone są na małej wysokości i wyposażone w obustronne poręcze.

Korytarze są szerokie, umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Opisy pięter znajdują się na klatce schodowej.
Stopnie schodów są proste bez podcięć.

Krawędzie schodów na pierwszym i ostatnim stopniu czytelnie oznakowane. Schody wyposażone są w jednostronną poręcz.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych w budynku. Od wejścia pochylnia dla wózków na drodze do windy.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku przy ul. Nowolipie w odległości ok. 50 m. od wejścia do budynku urzędu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak dostępu do tłumacza PJM w budynku.

Wynik validatora

* Niniejszy Certyfikat potwierdza, że aplikacja (strona internetowa) jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie minimum AA). Nie uwzględnia poziomu dostępności wszystkich publikowanych treści.