Komenda Rejonowa Policji

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
ul. Żytnia 36, Warszawa
www: wola.policja.waw.pl

Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-18:00

 • Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV
  mł. insp. Tomasz Znajdek
  tel. 22 603 94 30
  fax. 22 603 64 14
 • I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV
  podinsp. Marcin Marczyński
  tel. 22 603 94 30
  fax. 22 603 71 09

(źródło: http://bip.krp4.policja.waw.pl)

Oficer Dyżurny Komendy Rejonowej Policji IV
Całodobowo – tel.: 22 603 72 55, 22 603 72 56, fax. 22 603 64 14

Kierownik Rewiru I:
asp. sztab. Krzysztof Nowak
tel.: 22 603 94 88
kom: 600 997 761

Kierownik Rewiru II:
asp. sztab. Mariusz Klimkowski
tel.: 22 603 94 88
kom: 600 997 760

Oficer Prasowy
podkom. Marta Sulowska
tel.: 22 603 94 33
e-mail: oficer.prasowy.krp4@ksp.policja.gov.pl

Policjanci dzielnicowi

http://wola.policja.waw.pl

Po kliknięciu na ulicę pokazują się informacje odnośnie właściwego policjanta dzielnicowego wraz z jego danymi kontaktowymi i zdjęciem.

W przypadku braku możliwości skontaktowania się z dzielnicowym proszę o zostawienie wiadomości Oficerowi Dyżurnemu lub Kierownikowi Rewiru, który informację przekaże właściwemu funkcjonariuszowi, tel. 22 603 72 55.

Programy prewencyjne Policji
http://wprewencji.policja.waw.pl
Funkcjonariusze ds. prewencja kryminalnej w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV:

kom. Joanna Malina tel. 22 603 94 95
asp. szt. Jacek Błaszczyk tel. 22 603 94 96, 508 069 720.
Zadania Policji

Do podstawowych zadań Policji należą:

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;

5) nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach;

6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;

7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;

8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych;

9) prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA).

 

Zadania policjanta dzielnicowego

Podstawową formą pełnienia służby dzielnicowego jest obchód, polegający na przemieszczaniu się w granicach przydzielonego mu rejonu służbowego.

Do zadań dzielnicowego należą w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.
Dzielnicowy prowadzi rozpoznanie terenowe następujących miejsc:

1) wymagających szczególnego nadzoru:

 1. a) ze względu na nasilenie przestępczości narkotykowej i alkoholowej;
 2. b) punktów gromadzenia się osób zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, a także lokali uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń;
 3. c) bazarów i targowisk oraz okolic lokali gastronomicznych;
 4. d) miejsc grupowania się nieletnich mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 5. e) obiektów narażonych na działalność przestępczą ze względu na położenie, charakter produkcji lub świadczonych usług oraz atrakcyjność sprzedawanych lub magazynowanych towarów;

2) ulic, placów, dróg dojazdowych, podwórek, przejść między ulicami i domami, skwerów, parków, terenów leśnych, opuszczonych obiektów i urządzeń obrony cywilnej;

3) siedzib organów administracji publicznej, instytucji, organizacji politycznych i społecznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów budynków komunalnych;

4) przedsiębiorstw i zakładów pracy, obiektów i placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, rozrywkowych, gastronomicznych, baz transportowych, inwestycji budowlanych, banków i placówek handlowych, w tym obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie na podstawie odrębnych przepisów;

5) tras przebiegu linii komunikacji miejskiej i międzymiastowej, dworców, przystanków, stacji benzynowych, pogotowia technicznego, informacji turystycznej, hoteli, obiektów służby zdrowia i obiektów sportowych.

 

W ramach rozpoznania osobowego dzielnicowy na bieżąco zdobywa informacje o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie służbowym, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania stwarzają zagrożenie porządku i bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności o osobach:

1) karanych oraz korzystających z przepustki lub przerwy w odbywaniu kary;

2) podejrzewanych o prowadzenie działalności przestępczej;

3) uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;

4) nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych.

 

Dzielnicowy w stosunku do tych osób podejmuje następujące czynności:

1) prowadzi z nimi rozmowy profilaktyczne;

2) stosuje wobec nich środki oddziaływania wychowawczego i społecznego lub występuje o ich zastosowanie;

3) inicjuje działania w zakresie organizowania pomocy w umieszczeniu w zakładzie odwykowym, leczniczym lub opiekuńczym.

 

Dzielnicowy realizuje zadania profilaktyki społecznej, w szczególności przez:

1) inspirowanie i organizowanie działań i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym, współdziałając z innymi policjantami;

2) inicjowanie i uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania patologii;

3) informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się i zachowania w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa;

4) utrzymywanie kontaktu z ofiarami przestępstw oraz inicjowanie działań mających na celu rozwiązanie problemu strachu, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób;

5) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Dzielnicowy powinien kontaktować się z osobami – potencjalnymi ofiarami przestępstw i wykroczeń – w celu wskazania im właściwych sposobów unikania zagrożenia.