Program Bezpieczne Osiedle

Cel główny programu:

 • poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie dzielnic miasta stołecznego Warszawy.

Cele szczegółowe programu:

 •  zacieśnienie współpracy z mieszkańcami w zakresie diagnozowania i zapobiegania zjawiskom patologicznym, w tym przestępczości i zagrożeniom w ruchu drogowym,
 • podniesienie bezpieczeństwa miejsc postrzeganych jako niebezpieczne poprzez eliminowanie czynników generujących problemy, w tym aktów wandalizmu, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, agresywnego zachowania młodzieży, itp.,
 • współpraca z osobami odpowiedzialnymi za infrastrukturę techniczną osiedli w celu tworzenia bezpiecznych przestrzeni publicznych (uprządkowanie terenu, doświetlenie miejsc niebezpiecznych, inicjowanie i budowanie systemów monitoringu osiedlowego),
 • wypracowanie mechanizmów wielostronnej, partnerskiej współpracy podmiotów realizujących program,
 • rozwijanie u mieszkańców poczucia terytorialności

Realizacja programu:

Podstawowym elementem realizacji programu jest przede wszystkim działalność Grup Osiedlowych (GO), w skład których wchodzą:

 • przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy,
 • właściwy miejscowo policjant (dzielnicowy),
 • strażnik miejski – właściwy miejscowo inspektor ds. rejonu,
 • członek lokalnej społeczności / przedstawiciel mieszkańców – członek rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej, organizacji społecznej i instytucji działającej na danym terenie lub inne osoby, które zgłosiły chęć aktywnego uczestnictwa w pracach GO.

Zadania Grup Osiedlowych:

 • inicjowanie działań w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców, dotyczących kwestii związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w miejscu pracy i zamieszkania,
 • przeprowadzanie wizji w terenie,
 • podejmowanie innych działań ukierunkowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ze względu na pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 spotkania w ramach Programu zostały zawieszone do odwołania. W związku z tym prosimy o przekazywanie zgłoszeń elektronicznie na adres e-mail: wola.bbizk@um.warszawa.pl