Sprawy obronne i kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa odbywa się corocznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm.).

Kwalifikacja wojskowa jest przedsięwzięciem wspólnym wojewody, jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowych organów administracji wojskowej. Celem kwalifikacji jest ocena stanu zdrowia, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i  wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).

Zgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej nie skutkuje powołaniem do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikację wojskową ogłasza się nie później niż na czternaście dni przed dniem jej rozpoczęcia. Obwieszczenia wywiesza się w miejscach najbardziej widocznych w szczególności na terenie szkół ponadpodstawowych, do których uczęszczają uczniowie z roczników objętych kwalifikacją.

Prezydent m.st. Warszawy wzywa osoby podlegające kwalifikacji do stawienia się przed właściwą komisję lekarską za pomocą imiennych wezwań, doręczanych co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed komisją.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 1981) kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się 3 lutego i trwa nieprzerwanie do 30 kwietnia. W Warszawie rozpocznie się 10 lutego i będzie trwała do 28 kwietnia.

Do kwalifikacji wojskowej wzywani będą m.in.:

 1. mężczyźni urodzeni w 2001 r. (rocznik podstawowy);
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1999-2000, uznane czasowo za niezdolne do czynnej służby wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1996–2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych wskazane przez wojskowych komendantów uzupełnień;
 5. osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia.

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D”, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia), zostaną z urzędu przeniesione do rezerwy. To oznacza, że mają uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wojewoda Mazowiecki, zarządzeniem nr 14 z 15 stycznia 2020 r., powołał na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy 5 powiatowych komisji lekarskich:

 1. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 dla Dzielnic: Bielany, Bemowo i Wola;
  siedziba w Dzielnicy Bielany, ul. Pabla Nerudy 1, klub osiedlowy SB-M „Chomiczówka”,
  tel. 519 047 303, czas pracy komisji – 18.02-24.04.2020 r.;
 2. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 dla Dzielnic: Ochota, Ursus, Włochy, Śródmieście, Żoliborz;
  siedziba w Dzielnicy Włochy, Al. Krakowska 274 (budynek WSM „Ochota”)
  tel. 519 047 343, czas pracy komisji – 17.02 – 16.04.2020 r.
 3. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 3 dla Dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wilanów,
  z siedzibą w Dzielnicy Mokotów, ul. Bielawska 3, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów” Osiedle „Puławska”,
  tel. 519 047 443, czas pracy komisji – 10.02 – 22.04.2020 r.;
 4. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 4 dla Dzielnic: Praga Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła,
  z siedzibą  w Dzielnicy Praga Południe, ul. Mińska 1/5, Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5,
  tel. 519 047 444, czas pracy komisji – 25.02 – 28.04.2020 r. (z wyłączeniem 10 i 14.04);
 5. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 5 dla Dzielnic: Białołęka, Praga Północ i Targówek,
  z siedzibą w Dzielnicy Białołęka, ul. Nagodziców 3, Klub Osiedlowy „ARKONA”,
  tel. 519 047 455, czas pracy komisji – 24.02 – 23.04.2020 r.

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników komisji lekarskich oraz pracowników delegatur Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicach m.st. Warszawy (dane kontaktowe zamieszczone są na stronach dzielnic m.st. Warszawy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy):

http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/ZK/Delegatury/default.htm

Ponadto, w sekcji z plikami do pobrania została umieszczona ulotka z informacjami dotyczącymi kwalifikacji wojskowej.

 Film o Kwalifikacji Wojskowej jest dostępny na portalu YouTube pod linkiem:      

https://www.youtube.com/watch?v=wBOvh-KRZY0&feature=youtu.be

Świadczenia osobiste i rzeczowe

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP przewiduje szczególny rodzaj obowiązku obywateli i przedsiębiorców spełniany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. W dziale VII ustawy został zawarty katalog przepisów dotyczących świadczeń na rzecz obrony. Są one jedną z form realizacji powszechnego obowiązku obrony RP i stanowią integralną część systemowych rozwiązań obronnych. Dla samorządu terytorialnego szczególnie istotne są dwa rodzaje świadczeń – osobiste i rzeczowe. W obu przypadkach to wójt, burmistrz (prezydent miasta) jest organem odpowiedzialnym za wydanie decyzji administracyjnej, w której określa rodzaj i zakres świadczenia, miejsce wykonania, czas trwania, przedmioty planowane do wykorzystania oraz podmiot na rzecz którego świadczenie będzie realizowane.

Świadczenia osobiste (obywatele polscy, stale zameldowani w kraju, od 16 do 60 roku życia) w czasie pokoju polegają na wykonywaniu prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa; zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków (może dot. wykorzystania narzędzi prostych, w stosunku do kurierów – wykorzystanie posiadanych środków transportowych.

Zakres wykorzystania:

 • ćwiczenia wojskowe,
 • ćwiczenia wojskowe w jednostkach przewidzianych do militaryzacji,
 • ćwiczenia w obronie cywilnej w zakresie powszechnej samoobrony,
 • dostarczenie i obsługa przedmiotów świadczeń rzeczowych.

Czas trwania:

 • jednorazowo do dwunastu godzin,
 • w odniesieniu do kurierów oraz osób dostarczających/obsługujących przedmioty świadczeń rzeczowych czterdzieści osiem godzin; z zastrzeżeniem, że nie częściej niż do trzech razy w roku.

Świadczenia osobiste (obywatele polscy, stale zameldowani w kraju, od 16 do 60 roku życia) w czasie wojny polegają na wykonywaniu prac doraźnych na rzecz Sił Zbrojnych, obrony cywilnej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa.

Czas trwania:

 • świadczenie nie może przekroczyć jednorazowo siedmiu dni.

Świadczenia rzeczowe polegają na oddaniu do użytkowania jednostkom wojskowym pomieszczeń, terenów, środków transportu, maszyn, narzędzi i innego sprzętu na cele przygotowania obrony państwa. Obowiązek ten dotyczy bardzo szerokiego kręgu podmiotów – zarówno urzędów, instytucji państwowych, przedsiębiorców jak i osób fizycznych. Świadczenia rzeczowe nakładane są w dwóch grupach: pierwsza dotyczy uzupełnienia etatowych potrzeb i stanów liczbowych wynikających z wojennych struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych oraz innych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obronności państwa; druga grupa dotyczy doraźnego używania przez Siły Zbrojne oraz inne jednostki organizacyjne. Świadczenia rzeczowe na uzupełnienie doraźnych potrzeb – oddanie nieruchomości lub rzeczy do używania przez następujące podmioty: Siły Zbrojne, Obronę Cywilną, państwowe jednostki organizacyjne wykonujące zadania dla potrzeb obrony kraju, w celu zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków oraz organizacji rejestracji i kwalifikacji wojskowej.

Czas trwania (jednorazowo):

 • ćwiczenia obrony cywilnej i powszechnej samoobrony do 24 godzin (do 3 razy w roku),· sprawdzenie gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych do 48 godzin (do 3 razy w roku),
 • ćwiczenia wojskowe do 7 dni (raz w roku),
 • rejestracja i kwalifikacja wojskowa, zwalczanie klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska –bez ograniczeń czasowych.

Świadczenia rzeczowe na uzupełnienie etatowych potrzeb – uzupełnienie potrzeb wynikających ze struktur Sił Zbrojnych oraz państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa.

Czas trwania – do ustania potrzeb korzystania podmiotu uprawnionego.

Świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej (oraz inne należności).

Informacje oraz wzory dokumentów dotyczące uprawnień dla osób powołanych na ćwiczenia wojskowe lub do czynnej służby wojskowej (rekompensata utraconego wynagrodzenia, pokrywanie należności mieszkaniowych, uznanie za żołnierza samotnego bądź posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny) zostały zamieszczone na stronie Urzędu Miasta (www.um.warszawa.pl).

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz.1541 z późn. zm.).

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2081).