Edukacja

 

Na terenie Dzielnicy Wola funkcjonuje 107  placówek oświatowych, w tym:

 • 69 publicznych prowadzonych przez m. st. Warszawa
 • 39 niepublicznych prowadzonych  przez osobę prawną lub fizyczną

Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym odbywa się w 28 przedszkolach prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawa. Przedszkola w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy mają bogatą ofertę edukacyjną, promują i upowszechniają nowatorskie rozwiązania w wychowaniu przedszkolnym. Podejmują szereg różnorodnych działań edukacyjnych zmierzających do rozwoju intelektualnego i społecznego każdego dziecka. Celem każdego przedszkola jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.
Dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne we wszystkich wolskich szkołach podstawowych są zorganizowane oddziały przedszkolne.

W wyniku dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie Dzielnicy Wola od 1 września 2017 r.   funkcjonuje 20 szkół podstawowych, w tym 1 szkoła podstawowa dla dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. 5 gimnazjów przekształconych zostało w szkołę podstawową, do istniejącej szkoły podstawowej włączono 4 gimnazja, a 1 gimnazjum dwujęzyczne zostało włączone do liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego.

W  Dzielnicy Wola zapewniona jest opieka uczniom i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych na każdym etapie edukacyjnym. W celu kształcenia uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oddziały integracyjne zorganizowane są w 5 przedszkolach, 3 szkołach podstawowych oraz w 1 liceum ogólnokształcącym. Funkcjonujące na Woli Dzielnicowe Centrum ds. Integracji udziela wsparcia rodzicom w wyborze odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wolskie szkoły starają się zapewnić uczniom wysoki poziom kształcenia rozszerzając i wzbogacając ofertę edukacyjną oraz wzmacniając wychowawczą i środowiskową rolę szkoły.

Możliwość kształcenia się w oddziałach dwujęzycznych zapewniają uczniom 4 szkoły podstawowe w języku angielskim oraz 1 szkoła podstawowa z językiem niemieckim i 1 szkoła podstawowa z językiem hiszpańskim. W szkołach ponadpodstawowych
kształcenie dwujęzyczne w języku angielskim odbywa się w  XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika, ul. Bema 76, w którym wszystkie oddziały są dwujęzyczne,  w XL Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego, ul. Platynowa 1 oraz w XXX Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego, ul. Wolność 1/3.

Specjalną ofertę edukacyjną przygotowano dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Klasy sportowe realizujące program szkolenia sportowego  w  takich dyscyplinach sportu jak piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, pływanie, unihokej, lekkoatletyka, judo funkcjonują w 5 szkołach podstawowych. W Zespole Szkół nr32, ul. Ożarowska 71 uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności sportowe w dyscyplinie piłka nożna.

Od 1 września 2017 roku uzdolnieni matematycznie uczniowie klas VII szkół podstawowych mogą uczyć się w  Szkole Podstawowej nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 42/44 w klasach z autorskim, rozszerzonym  programem nauczania matematyki prof. Wojciecha Guzickiego.

Dzielnica Wola nadzoruje:

 • 10 samodzielnych liceów ogólnokształcących
 • 7 zespołów szkół ponadpodstawowych
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

W skład 7 zespołów szkół ponadgimnazjalnych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 wchodzi 28 szkół dla młodzieży i dorosłych:

 • 21 szkół dla młodzieży
 • 7 szkół dla dorosłych

W Dzielnicy Wola edukacja pozaszkolna realizowana jest w:

 • Zespole Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
 • Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 6

Wymienione placówki cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży nie tylko wolskich szkół i placówek oświatowych. Na podkreślenie zasługuje ogromna różnorodność prowadzonych zajęć oraz możliwość rozwijania zainteresowań i organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

W Dzielnicy Wola pomoc psychologiczno-pedagogiczną można uzyskać w:

 • Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1
 • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2

Sieć szkół publicznych uzupełniają szkoły prowadzone przez inne niż m.st. Warszawa osoby fizyczne i prawne:

 • 17 przedszkoli
 • 5 punktów przedszkolnych
 • 6 szkół podstawowych
 • 3 gimnazjów
 • 2 licea
 • 6 szkół zawodowych