Edukacja

 

Na terenie Dzielnicy Wola funkcjonuje 121  placówek oświatowych, w tym:

 • 68 publicznych prowadzonych przez m. st. Warszawa
 • 53 niepubliczne prowadzone  przez osobę prawną lub fizyczną

Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym odbywa się w 28 przedszkolach prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawa. Przedszkola zapewniają bogatą ofertę edukacyjną, promują i upowszechniają nowatorskie rozwiązania, podejmują różnorodne działania edukacyjne zmierzające do rozwoju intelektualnego i społecznego każdego dziecka. Celem każdego przedszkola jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne we wszystkich wolskich szkołach podstawowych są zorganizowane oddziały przedszkolne.

W wyniku dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego, od 1 września 2017 r.  funkcjonuje 20 szkół podstawowych, w tym 1 szkoła podstawowa dla dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.

Przedszkola i szkoły zapewniają pomoc dzieciom i uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych na każdym etapie edukacyjnym.  Kształcenie uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się w oddziałach integracyjnych zorganizowanych w 5 przedszkolach, 3 szkołach podstawowych, 1 liceum ogólnokształcącym, 1 branżowej szkole. Funkcjonujące na Woli Dzielnicowe Centrum ds. Integracji udziela wsparcia rodzicom w wyborze odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wolskie szkoły starają się zapewnić uczniom wysoki poziom kształcenia rozszerzając i wzbogacając ofertę edukacyjną oraz wzmacniając wychowawczą i środowiskową rolę szkoły.

Możliwość kształcenia w oddziałach dwujęzycznych zapewnia 6 szkół podstawowych, w tym 5 szkół podstawowych z językiem angielskim oraz 1 szkoła podstawowa z językiem hiszpańskim. W szkołach ponadpodstawowych kształcenie dwujęzyczne w języku angielskim odbywa się w  XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika, ul. Bema 76, w którym wszystkie oddziały są dwujęzyczne,  w XL Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego, ul. Platynowa 1 oraz w XXX Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego, ul. Wolność 1/3.

Specjalną ofertę edukacyjną przygotowano dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Klasy sportowe realizujące program szkolenia sportowego  w  takich dyscyplinach sportu jak piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie, akrobatyka, funkcjonują w 5 szkołach podstawowych.

Od 1 września 2017 roku uzdolnieni matematycznie uczniowie klas VII szkół podstawowych mogą uczyć się w  Szkole Podstawowej nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 42/44 w klasach z autorskim, rozszerzonym  programem nauczania matematyki prof. Wojciecha Guzickiego. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z 17 grudnia 2020 roku klasy  VII i VIII (tzw. matematyczne)  w Szkole Podstawowej nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej objęte zostały eksperymentem pedagogicznym pn. „Matematyka źródłem pewności i radości” na lata szkolne 2020/2021 – 2024/2025. Opiekę naukową nad eksperymentem sprawuje Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Dzielnica Wola nadzoruje:

 • 10 samodzielnych liceów ogólnokształcących
 • 8 zespołów szkół ponadpodstawowych, w tym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

W skład 8 zespołów szkół ponadpodstawowych (w tym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1) wchodzi 27 szkół dla młodzieży i dorosłych:

 • 17 szkół dla młodzieży
 • 10 szkół dla dorosłych

W Dzielnicy Wola edukacja pozaszkolna realizowana jest w:

 • Zespole Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
 • Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 6

Wymienione placówki cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży nie tylko wolskich szkół i placówek oświatowych. Na podkreślenie zasługuje ogromna różnorodność prowadzonych zajęć oraz możliwość rozwijania zainteresowań i organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

W Dzielnicy Wola pomoc psychologiczno-pedagogiczną można uzyskać w:

 • Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1
 • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2

Sieć szkół publicznych uzupełniają szkoły prowadzone przez inne niż m.st. Warszawa osoby fizyczne i prawne:

 • 25 przedszkoli
 • 5 punktów przedszkolnych
 • 7 szkół podstawowych
 • 9 liceów ogólnokształcących
 • 6 szkół policealnych
 • 1 technikum