Bliżej rynku pracy – system doradztwa edukacyjno – zawodowego


Pięć wolskich szkół realizuje projekt „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF”. Głównym celem projektu jest podniesienie wśród uczniów kompetencji w zakresie poruszania się po rynku pracy
i dzięki temu – zwiększenia zdolności do zatrudnienia.

Szkoły na Woli biorące udział w projekcie „Bliżej rynku pracy”

 • Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej przy ul. Ogrodowej 42/44
 • Szkoła Podstawowa nr 351 im. Bolesława Prusa przy ul. J. Olbrachta 48/56
 • Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Grenady 16
 • Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów przy ul. Kasprzaka 1/3
 • Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33)

O projekcie
Projekt „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja
dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Realizatorzy projektu:

  • Beneficjent – Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Edukacji
  • Partnerzy projektu – Uniwersytet Warszawski, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Łomianki, Gmina Miasto Marki, Gmina Milanówek, Gmina Otwock, Gmina Nadarzyn, Gmina Miasto Pruszków, Miasto Ząbki, Miasto Zielonka.
 2. Termin realizacji Projektu: 1 września 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.
 3. Miejsce realizacji Projektu: Projekt będzie realizowany na obszarze ZIT WOF, tj. 10 gmin: Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki, Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka.
 4. Cel główny projektu: podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w Projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30 czerwca 2019 r.
 5. Główne założenia projektu: wsparciem w ramach Projektu objętych zostanie

  71 szkół z oddziałami gimnazjalnymi (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), zlokalizowanych na terenie ww. gmin ZIT WOF ora  ich 4445 uczniów i 78 doradców edukacyjno-zawodowych oraz nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach uczestniczących w Projekcie.

  Projekt zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego [DEZ] w szkołach objętych wsparciem oraz przygotowanie ich do świadczenia tego typu usług. W ramach Projektu utworzone zostaną Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPINKa), tzn. w szkołach, które zatrudniają nauczyciela posiadającego kwalifikacje doradcy zawodowego utworzone zostaną Punkty Informacji i Kariery – typ 1 [PIK1], w szkołach nieposiadających takiego specjalisty – Punkty Informacji i Kariery – typ 2 [PIK2]. Punkty wyposażone zostaną w sprzęty i materiały i narzędzia dydaktyczne. W celu profesjonalizacji usług świadczonych w PIK1/PIK2, nauczyciele je prowadzący zostaną objęci wsparciem w postaci 3-semestralnych (360h) studiów podyplomowych (w przypadku nauczycieli, którzy nie posiadają kwalifikacji doradcy zawodowego) lub 32-godzinnych certyfikowanych szkoleń kompetencyjnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

  W ramach PIK1/PIK2 prowadzone będą zajęcia z DEZ, którymi bezpośrednio objęci zostaną uczniowie szkół uczestniczących w Projekcie, w tym:

  1. diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
  2. testy kompetencyjne określające indywidualne predyspozycje zawodowe uczniów;
  3. pogłębione diagnozy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z przekazaniem informacji rodzicom;
  4. warsztaty „Bliżej rynku pracy”, których celem jest wspieranie uczniów w rozwijaniu umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz sytuacji na rynku pracy; 
  5. spotkania informacyjne z uczniami i ich rodzicami, nauczycielami dotyczące tematyki planowania drogi edukacyjno-zawodowej uczniów,
  6. rozpoznania lokalnego rynku pracy, oferty szkół ponadgimnazjalnych; 
  7. debaty uczniowskie „Bliżej rynku pracy” z udziałem przedstawicieli rynku pracy, edukacji, otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i in.; 
  8. spotkania, prelekcje, pogadanki z przedstawicielami różnych zawodów, szkół wyższych, Urzędu Pracy, OHP  i in.;
  9. indywidualna praca doradcza z uczniem (m.in. konsultacje doradcze, opracowanie Indywidualnego Planu Działania) [tylko w PIK1],
  10. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej [tylko w PIK1];
  11. organizacja targów edukacyjno-zawodowych [tylko w PIK1].
Ponadto w ramach PIK1/PIK2 realizowane będą działania w ramach forum współpracy szkół z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego pn. „Bliżej rynku pracy”, w ramach, których prowadzone będą m.in.:

 1. Internetowe Centrum DEZ ZIT WOF;
 2. wdrożenie aplikacji WOF NEWS;
 3. konkurs „STRATEGICZNY KLUCZ DO MAZOWIECKIEGO RYNKU PRACY”;
 4. wycieczki zawodoznawcze realizowane w środowisku pracy;
 5. warsztaty prowadzone przez przedsiębiorców i pracowników HR w firmach;
 6. spotkania w Centrum Przedsiębiorczości Smolna;
 7. warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych uczelni wyższych zajmujących się rynkiem pracy;
 8. współpraca z szkołami zawodowymi oraz nauczycielami kształcenia zawodowego poprzez promowanie ich oferty edukacyjnej i organizację spotkań w szkołach zawodowych z wykorzystaniem pracowni zawodowych;
 9. prowadzenie KLUBU DOBRZE POINFORMOWANYCH.
 1. Działania w projekcie:

  • Zadanie 1: Uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołachi podnoszenie kwalifikacji doradców.
  • Zadanie 2: Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (PIK1 i PIK2).
  • Zadanie 3: Kształtowanie wśród uczniów szkół z klasami gimnazjalnymi postaw aktywnych wobec planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej poprzez przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  • Zadanie 4: Utworzenie forum współpracy „Bliżej rynku pracy” – rozwój współpracy szkół z klasami gimnazjalnymi z otoczeniem społeczno-gospodarczym.