Dotacje

 

M.st. Warszawa może zlecić realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głównym trybem takiego zlecania są otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, które są przygotowywane i przeprowadzane przez biura Urzędu m.st. Warszawy (zadania o charakterze ogólnomiejskim) oraz wydziały dla dzielnic m.st. Warszawy (zadania o charakterze dzielnicowym).

Konkursy są ogłaszane w formie zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy (zadania o charakterze ogólnomiejskim) lub uchwał zarządów dzielnic m.st. Warszawy (zadania o charakterze dzielnicowym), natomiast zawsze są rozstrzygane przez Prezydenta m.st. Warszawy.

W zakładce Komunikaty i ogłoszenia zamieszczone są ogłoszenia konkursowe, w odpowiedzi na które można złożyć oferty.

Oferty składa się poprzez elektorniczy generator wniosków Witkac  – https://witkac.pl/Account/Login

Aktualne formularze oferty i sprawozdania znajdują się na stronie ngo.um.warszawa.pl

w zakładce otwarte konkursy ofert i małe dotacje.

W przypadku pytań z zakresu otwartych konkursów ofert  oraz małych grantów, zapraszamy do kontaktu:

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ukoperniak@um.warszawa.pl,   tel. 443 57 52
w zakresie pomocy społecznej wpietka@um.warszawa.pl, tel .443 57 51
w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wpietka@um.warszawa.pl, tel. 443 57 51