Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie

Projekt ” Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 12 151 546,00 PLN

Wkład własny: 364 547,00 PLN

Wartość dofinansowania:  11 786 999,00 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.1 Innowacje społeczne

Okres realizacji projektu: 1 grudzień 2017– 30 listopad 2020

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

 Partnerzy i realizatorzy w projekcie:

 1. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
 2. Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”.
 3. Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o. o.
 4. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o. o.

Opis projektu

Cel główny projektu: poprawa jakości i efektywności działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi (OzZP). Zaplanowane w modelu rozwiązania zmierzają do wzmocnienia OzZP w optymalnym funkcjonowaniu w społecznościach lokalnych poprzez wspieranie procesu zdrowienia.

Grupa docelowa

Wypracowany model jest testowany w trzech społecznościach lokalnych – dzielnicach Warszawy: Wola, Targówek i Praga Północ. W każdej dzielnicy realizowane są działania w istniejące tam placówki lecznictwa psychiatrycznego, programy wsparcia, ośrodki pomocy społecznej oraz struktury samorządowe.

Adresatami projektu są:

Osoby dorosłe, mieszkańcy dzielnic: Wola, Praga Północ, Targówek:

– z zaburzeniami psychicznymi

– z niepełnosprawnością intelektualną

– ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną

W szczególności osoby znajdujące się poza systemem wsparcia środowiskowego (m.in.: niekorzystające z oferty ośrodków wsparcia, samotne, bezrobotne).

 

Opracowany model jest testowany w trzech społecznościach lokalnych – dzielnicach Warszawy: na Woli, Targówku i Pradze Północ. W każdej dzielnicy w realizację działań są zaangażowane istniejące na jej terenie placówki lecznictwa psychiatrycznego, programy wsparcia, ośrodki pomocy społecznej oraz struktury samorządowe, w szczególności:

 • placówki psychiatrycznej opieki medycznej,
 • niemedyczne ośrodki wsparcia, takie jak:
  ▪ Środowiskowe Domy Samopomocy,
  ▪ Ośrodki Oparcia Społecznego,
  ▪ Warsztaty Terapii Zajęciowej,
  ▪ Kluby i Świetlice Pacjentów.

Założone główne efekty oddziaływań:

 • wzrost subiektywnie odczuwanej jakość życia,
 • poprawa funkcjonowania indywidualnych sieci społecznych,
 • wzrost poziomu funkcjonowania społecznego,
 • optymalizacja przebiegu procesu zdrowienia,
 • wzrost poczucia umocnienia,
 • poprawa jakości i kompleksowości oferowanego wsparcia,
 • wypracowanie form i zasad współpracy pomiędzy podmiotami wspierającymi osoby z zaburzeniami psychicznymi.