Cele Mikroprogramu


Cel I – Ożywienie społeczno-gospodarcze poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki oraz promowanie przedsiębiorczości

Cel II – Rozwój turystyki i kultury w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego

Cel III – Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa możliwości komunikacyjnych wewnątrz osiedli

Cel IV – Integracja mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Działania przewidziane do realizacji w ramach Mikroprogramu przyczynią się do realizacji głównych celów rewitalizacji:

 • ożywienie społeczno-gospodarcze
 • uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki
 • przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości
 • zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru
 • poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców
 • zainicjowanie i wzmocnienie współpracy między różnymi podmiotami przy lokalnych działaniach społecznych
 • partycypacja społeczna – włączenie mieszkańców do procesu decyzyjnego
 • wsparcie konsultingowe i formalne społecznych grup inicjatywnych na rzecz inwestycji rewitalizacyjnych
 • poprawa standardu zasobów mieszkaniowych
 • wzrost ilości przedsięwzięć organizowanych w obszarze oddziaływania inwestycji
 • wzrost liczby turystów odwiedzających dzielnice w obszarze oddziaływania projektu
 • zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym miasta (koncerty, wieczory poetyckie, plenery).