Lokalny Program Rewitalizacji m.st. Warszawy


Lokalny Program Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005-2013 pełni funkcję strategii rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy, obejmującej działania o charakterze przestrzennym, społecznym oraz gospodarczym.

Dokument został przyjęty uchwałą nr XXX/995/2008 Rady m. st. Warszawy na sesji, która odbyła się 8 maja 2008 roku, która została zmieniona Uchwałą z dn. 27 listopada 2008 r. nr XLIII/1348/2008
Lokalny Program Rewitalizacji wdrażany jest poprzez dzielnicowe Mikroprogramy Rewitalizacji (zatwierdzone na posiedzeniach Komitetu Monitorującego ds. Rewitalizacji), w których poszczególne dzielnice zawarły diagnozę obszarów kryzysowych, jak również sposoby działań w kierunku rewitalizacji tychże obszarów.

Misją Lokalnego Programu Rewitalizacji jest koordynacja wybranych polityk miasta stołecznego Warszawy na obszarach objętych rewitalizacją oraz wsparcie dzielnic w prowadzeniu działań ukierunkowanych na przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych obszarów, które utraciły dotychczasowe funkcje społeczne i gospodarcze.

Z tak sformułowanej misji wynika, że LPR stanowi głównie narzędzie zarządzania procesem rewitalizacyjnym, natomiast funkcja bezpośredniego programowania jest zdecentralizowana i ulokowana głównie na poziomie Mikroprogramów dzielnicowych.

Program posiada swój nadrzędny cel. Jest nim odnowa i ożywienie wybranych, obecnie kryzysowych obszarów miasta stołecznego Warszawy.