Mikroprogram rewitalizacji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na lata 2006-2013


Wola to dzielnica kontrastów: obok reliktów historii wyrastają nowoczesne biurowce, w których znajdują się siedziby i biura największych koncernów, banków czy też towarzystw ubezpieczeniowych. Atrakcyjność dzielnicy wzrasta dzięki modernizacji najważniejszych arterii komunikacyjnych, przy których powstają wciąż nowe inwestycje o bardzo wysokim standardzie.

Wola przez lata postrzegana była jako typowo przemysłowa dzielnica. To, co dotąd ją szpeciło, dziś stało się atutem – zaniedbane tereny postindustrialne stanowią atrakcyjne miejsca pod inwestycje, a dostępność terenów poprzemysłowych w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła.

Nowa twarz Woli jest jednym z elementów, który wymusza konieczność podjęcia działań w zakresie rewitalizacji i to nie tylko w zakresie urbanistycznym, ale przede wszystkim kulturalnym i społecznym. Na terenie dzielnicy zachowało się wiele obiektów zabytkowych, które wskutek wieloletnich zaniedbań niszczeją, ponadto obserwuje się zjawisko wyludniania, zwłaszcza położonej bliżej centrum części dzielnicy, a także starzenia i ubożenia społeczeństwa.

Obserwowana kumulacja problemów społecznych dotykających mieszkańców dzielnicy oraz niszczejące obiekty stanowiące dziedzictwo kulturowe stolicy hamują harmonijny rozwój Woli, pomimo jej ogromnego potencjału. Opierając się na założeniu, że wspólne inicjatywy i działania władz lokalnych, mieszkańców i instytucji zlokalizowanych na Woli, pozwolą na osiągniecie większych efektów rzeczowych oraz zwiększą akceptację dla podejmowanych działań, wdrożenie Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Wola będzie dopełnieniem dokonującej się przemiany i przyczyni się do przywrócenia ładu przestrzennego, ożywienia gospodarczego oraz najważniejszego – poprawy jakości życia mieszkańców i odbudowy więzi społecznych.

Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na lata 2006-2013 jest prezentacją głównych kierunków planowanych działań rewitalizacyjnych w odniesieniu do obszarów, które zostały wyznaczone do rewitalizacji w pierwszej kolejności.

Cele Mikroprogramu

Działania przewidziane do realizacji w ramach Mikroprogramu przyczynią się do realizacji głównych celów rewitalizacji:

 • ożywienie społeczno-gospodarcze
 • uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki
 • przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości
 • zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru
 • poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców
 • zainicjowanie i wzmocnienie współpracy między różnymi podmiotami przy lokalnych działaniach społecznych
 • partycypacja społeczna – włączenie mieszkańców do procesu decyzyjnego
 • wsparcie konsultingowe i formalne społecznych grup inicjatywnych na rzecz inwestycji rewitalizowanych
 • poprawa standardu zasobów mieszkaniowych
 • wzrost ilości przedsięwzięć organizowanych w obszarze oddziaływania inwestycji
 • wzrost liczby turystów odwiedzających dzielnice w obszarze oddziaływania projektu
 • zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym miasta (koncerty, wieczory poetyckie, plenery).