Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych dla Dzielnicy Wola

ul. Żelazna 99 (wejście od ul. Żytniej), parter

01-017 Warszawa

tel: (022) 443-57-10

email: wola.wdg@um.warszawa.pl

Referat Zezwoleń Alkoholowych i Handlu Obwoźnego

Pokój nr 2, pokój nr 7

tel: (022) 443-57-02, (022) 443-57-04, (022) 443-57-06, (022) 443-57-07


Zezwolenia Alkoholowe

Informacje o zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklep) Kliknij

Informacje o zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)  Kliknij

Informacje o zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą umowę Kliknij

Informacje o jednorazowym zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych Kliknij

Informacja o zezwoleniu na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych Kliknij

Informacje o sukcesji – przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem – zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych Kliknij

Informacje o sukcesji – decyzja potwierdzająca możliwość wykonania decyzji związanej z przedsiębiorstwem Kliknij

Interpretacja w indywidualnych sprawach, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów z których wynika obowiązek wnoszenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Kliknij

FAQ – najczęściej zadawane pytania Kliknij

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Opłaty

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można dokonać wyłącznie przelewem bankowym na nr konta:

Urząd m.st. Warszawy
Urząd Dzielnicy Wola
al. Solidarności 90
01-003 Warszawa

35 1030 1508 0000 0005 5003 6193

Opłata skarbowa:

Urząd m.st. Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Przypomnienie

Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych dla Dzielnicy Wola Urzędu m.st. Warszawy przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2020 w terminie do 31 maja 2020 r.

Opłaty należy dokonać wyłącznie na rachunek: Dzielnica Wola m.st. Warszawy:

35 1030 1508 0000 0005 5003 6193

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Następnie dowód opłaty należy przesłać do Wydziału Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych dla Dzielnicy Wola za pośrednictwem: maila  dg.wola@um.warszawa.pl

Przypominamy również, że zgodnie z  art. 18 ust. 12b ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Urzędu Dzielnicy po obowiązujących terminach przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.

 

Kalkulator opłat za zezwolenia alkoholowe Kliknij


 

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.), warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu.

Sprzedaż napojów alkoholowych za pośrednictwem Internetu stanowi naruszenie określonego w ustawie warunku.

Wydanie alkoholu może odbywać się wyłącznie w sklepie, którego właściciel posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Przeniesienie własności rzeczy następuje z chwilą przeniesienia posiadania rzeczy, czyli jej wydania nabywcy. Zatem dostarczenie np. przez kuriera napoju alkoholowego do miejsca wskazanego przez klienta, niezależnie od formy płatności, sposobu dokonania zamówienia, czy miejsca wystawienia potwierdzenia sprzedaży, stanowi dokonanie sprzedaży napojów alkoholowych poza punktem wskazanym w zezwoleniu.

Niezgodność z prawem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przez Internet potwierdzają wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn., akt GSK 2566/14 z dnia 21 kwietnia 2016 oraz II GSK 212/18  z dnia 16 października 2018 r.

Nieprzestrzeganie określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych skutkuje cofnięciem zezwolenia (art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).


Pomocne strony internetowe