Ośrodek Pomocy Społecznej

Dane adresowe:

ul. J. Bema 91, 00-233 Warszawa

tel: (+48) 22 571 50 00, 22 571 50 24

fax: (+48) 22 427 63 89

www: http://www.ops-wola.waw.pl

Zastępca Dyrektora: Olga Filipiak-Wadas

Ośrodek czynny:

 • poniedziałek: 10.00 – 18.00
 • wtorek – piątek: 8.00 – 16.00

Formy udzielanej pomocy:

 • pomoc finansowa (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy)
 • pomoc rzeczowa (posiłki, talony do sklepu, skierowania do magazynu prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, sklepu socjalnego prowadzonego przez Fundację „Jeden Drugiemu” itd.)
 • poradnictwo prawne, socjalne, psychologiczne i pedagogiczne
 • pomoc usługowa – usługi opiekuńcze o charakterze gospodarczym, specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji, specjalistyczne usługi opiekuńczo- readaptacyjne, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • informacja o funkcjonujących na terenie Dzielnicy Wola organizacjach pozarządowych świadczących pomoc na rzecz osób bezdomnych
 • kompletowanie dokumentów do Domów Pomocy Społecznej
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

 

Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie
Al. „Solidarności” 102
tel.: (+48) 22 427 63 80 
tel./fax: (+48) 22 427 63 89 

Czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

 • Poradnictwo socjalne i psychologiczne dla osób doświadczających przemocy
 • Poradnictwo rodzinne: psychologiczne i pedagogiczne (dla rodzin z dziećmi)
 • Asysta rodzinna
 • Interwencja kryzysowa

GRUPY:

 • „Odzyskać własną moc” dla osób współuzależnionych – poniedziałek godz. 12.00
 • „Rodzina bez przemocy” – 3 grupy dla osób doświadczających przemocy – wtorek – godz. 16.30, piątek – godz.12.00, środa – godz.16.00
 • Warsztaty Umiejętności Wychowawczych – poniedziałek, godz. 18.00
 • „Zabawa, mama i ja” – grupa dla mam i małych dzieci – wtorek
 • Grupy Wsparcia i Pomocy dla Rodzin: pon. – 16.00, czw. – 16.00

oraz wykłady, warsztaty, treningi, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, organizowana w zależności od rozpoznawanych potrzeb.

W Ośrodku funkcjonuje zintegrowany system oparcia społecznego dla osób  z zaburzeniami psychicznymi, na który składa się:

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób chorych psychicznie (ŚDS)
czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
tel/fax: 22 631 10 96
e-mail: zytnia7577@op.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy oferuje :

 • pomoc osobom chorym psychicznie w adaptowaniu się do zmian wynikających z przewlekłej choroby;
 • program dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników, obejmujący zajęcia rehabilitacyjne, na które składają się treningi nowych i utraconych na skutek choroby umiejętności, a także zajęcia relaksacyjne i kulturalne oraz indywidualne poradnictwo socjalne i psychologiczne;
 • budowanie więzi samopomocy wśród uczestników;

 

Klub „Pod Daszkiem” o charakterze samopomocowym dla osób z dysfunkcją zdrowia psychicznego
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-19.00
tel/fax 22 631 10 96
e-mail: zytnia7577@op.pl

Stanowi uzupełnienie oferty Środowiskowego Domu Samopomocy. Celem Klubu jest:

 • udzielanie pomocy i wsparcia w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności do pełnienia ról w środowisku rodzinnym i społecznym;
 • zapobieganie społecznej izolacji;
 • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów ( m.in. poprzez zapewnienie uczestnikom treningu kompetencji i umiejętności społecznych, rozwijanie ich zainteresowań i organizowanie czasu wolnego);
 • kształtowanie aktywności społeczności lokalnej w zakresie organizowania wsparcia i pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych
Świetlica Opiekuńcza dla Osób Chorych na Chorobę Alzheimera
czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00- 16.00
tel/fax: 22 631 10 96
e-mail: zytnia7577@op.pl

Jest dziennym ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób starszych z zaburzeniami pamięci, cierpiącymi na różne postacie zespołów otępiennych, głównie chorobę Alzheimera.

Oferta Świetlicy zapewnia wsparcie zarówno osobom chorym, jak i ich rodzinom i opiekunom poprzez:

 • zapewnienie ośmiogodzinnej specjalistycznej opieki osobom chorym ( pielęgniarskiej i terapeutycznej);
 • systematyczne wsparcie rodzin, dla których sprawowanie opieki jest niezwykle obciążającym i trudnym zadaniem;
 • realizację indywidualnych programów dostosowany do zmieniającego się stanu zdrowia uczestników

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Usługi opiekuńcze należą do pozamaterialnych form pomocy udzielanej przez Ośrodek.
Pomoc usługowa skierowana jest do osób samotnych, które ze względu na wiek, chorobę lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu. Świadczenie to przysługuje również osobom, którym członkowie rodziny nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola świadczy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców dzielnicy Wola, w miejscu ich zamieszkania.
Obecnie w Ośrodku realizowane są 4 rodzaje usług:

1. usługi opiekuńcze o charakterze gospodarczym

Opiekunka wykonuje czynności w miejscu zamieszkania osoby wymagającej pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego i w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych (tj. sprzątanie, pranie, zakupy, przygotowanie posiłku, pomoc w spożywaniu posiłku, pomoc w umyciu się, zmiana pampersa, załatwianie spraw urzędowych, itp.) Zakres usług gospodarczych nie obejmuje mycia okien, pastowania podłóg, generalnych porządków.

2. specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji

Osoba ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym (pielęgniarka, opiekun medyczny, ratownik medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej) wykonuje czynności w miejscu zamieszkania osoby wymagającej pomocy (najczęściej leżącej) w czynnościach pielęgnacyjnych (tj czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej osoby chorej, zmiana pampersa, zapobieganie powstawania odleżyn, rozkładanie leków, podanie posiłku, zmiana bielizny pościelowej i osobistej, aktywizacja ruchowa, zmiana opatrunków, itp). Zakres usług pielęgnacyjnych nie obejmuje wykonywania zastrzyków.

3. specjalistyczne usługi opiekuńczo-readaptacyjne

Przeznaczone są dla osób po 60 roku życia, które na skutek zaburzeń psychicznych wieku podeszłego (depresji, otępienia, psychozy starczej, defektu psychicznego, Choroby Alzheimera) wymagają pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

4. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Polegają na systematycznych wizytach domowych mających na celu uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, dotarcia do świadczeń zdrowotnych, pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi).

Data opublikowania: 11:14, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Zajęcia psychologiczne dla dzieci i rodziców

Rodzicem być, sobą być – warsztaty psychologiczne online

Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo zaprasza na 5. edycję projektu „Rodzicem być – sobą być”, czyli nieodpłatne warsztaty online dla rodziców i dzieci. W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się, jak radzić sobie ze stresem oraz zadbać o siebie i najbliższych w sytuacji kryzysu. Zajęcia z...

Więcej

Akcja „Kupuj na Woli” – wspierajmy lokalnych przedsiębiorców

Dzielnica startuje z akcją „Kupuj na Woli”, której celem jest wspieranie lokalnych restauratorów oferujących dania na wynos oraz sklepikarzy świadczących...

Warszawa wspiera seniorów z Woli

Zgłoś się do Dzielnicowego Zespołu „Warszawa Wspiera”

Jeżeli: jesteś z grupy wysokiego ryzyka ze względu na wiek lub inne czynniki, nie masz wsparcia ze strony sąsiadów lub...