Konta bankowe

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Opłaty komunikacyjne
32 1030 1508 0000 0005 5003 6053

Opłaty udostępnienie danych osobowych
57 1030 1508 0000 0005 5003 6088

Konto depozytowe
23 1030 1508 0000 0005 5003 6118

Fundusz socjalny
35 1030 1508 0000 0005 5003 6096

Fundusz Ochrony Środowiska
76 1030 1508 0000 0005 5003 6134

Rachunek dochodów dzielnicy
51 1030 1508 0000 0005 5003 6002

Tytuły opłat wnoszonych na konto:

 • podatek od nieruchomości
 • podatek rolny
 • podatek leśny
 • podatek od środków transportowych
 • opłata od posiadania psów
 • opłata targowa
 • opłata administracyjna za czynności urzędowe
 • opłata za użytkowanie
 • opłata za użytkowanie wieczyste
 • opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • opłata z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości
 • opłata z tytułu dzierżawy składników majątkowych m.st. Warszawy
 • odsetki od nieterminowych wpłat

 

Opłata skarbowa
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045
(Ustawa z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

 

Informacja dla gmin w sprawie zwrotu 20% kwoty należności świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

Dzielnica Wola m. st. Warszawy informuje, że wyegzekwowane przez komornika sądowego kwoty, zgodnie z brzmieniem art. 27 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.), należy przekazywać na rachunek w CITY HANDLOWY: 23-1030-1508-0000-0005-5000-1004. Prosimy o dopisek „20% U.M.st.W-wy, ul Miodowa 6/8 W-wa