Ochrona środowiska

Procedury załatwiania spraw w WOŚ

Przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wydawane na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r.Nr 130, poz. 880)

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) opłata skarbowa na zgłoszenie instalacji wynosi 120 zł. Zwolnione od opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

Należy złożyć wniosek (zgłoszenie), który powinien zawierać:

 • adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego instalację,
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
 • wielkość i rodzaj emisji,
 • opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

 • amerykański pit bull terrier;
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 • buldog amerykański;
 • dog argentyński;
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 • tosa inu;
 • rottweiler;
 • akbash dog;
 • anatolian karabash;
 • moskiewski stróżujący;
 • owczarek kaukaski

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. We wniosku należy podać:
  • rasę, wiek, płeć psa
  • numer metryki lub rodowodu psa
  • ewentualny sposób oznakowania psa
  • pochodzenie psa
  • miejsce i warunki w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa
 2. Dokument potwierdzający rasę psa (kopia metryki lub rodowodu)

 Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.) opłata skarbowa na zezwolenie wynosi 82 zł.   

Podstawa prawna:

 • Art. 10 ust. 1- 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687).
 • Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z 2010 r. Nr 135, poz. 909)

 

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) obowiązuje:

 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł na dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Nie obowiązuje opłata skarbowa od wniosków i załączników.