Opłaty dotyczące udostępniania informacji o środowisku


Opłaty dotyczące udostępniania informacji o środowisku

Opłata za udzielanie informacji o środowisku osobom lub podmiotom wnioskującym
o wydanie takiej informacji.

Zgodnie z art. 26 pkt 2 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) za wyszukanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty.

Górne jednostkowe stawki (art. 27 ww. ustawy) za udostępnienie powyższych materiałów wynoszą:

 • 10 zł za wyszukanie do 10 dokumentów; opłata ulega zwiększeniu o nie więcej niż 1 zł za każdy kolejny dokument, jeśli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów,
 • 3 zł za przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku, za każdy informatyczny nośnik danych,
 • 0,60 zł za stronę kopii czarno – białej w formacie 210 mm x 297 mm,
 • 6 zł za stronę kopii kolorowej w formacie 210 mm x 297 mm.
 • Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z póź. zm.), zwiększoną o:

 • nie więcej niż 4 zł za kopię dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii
 • nie więcej niż 10 zł za kopię dokumentów lub danych na informatycznym nośniku danych dostarczonym przez podmiot żądający informacji.
 • Od 16 listopada 2010r. (zgodnie z art. 28 ww. ustawy i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku – Dz. U. Nr 215 poz. 1415) obowiązują następujące stawki opłat:

 • 5 zł za wyszukiwanie informacji, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów,
 • jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową
 • opłatę, mnożąc kwotę 5 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1,
 • 0,10 zł za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów za każdą stronę,
  płaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą:
  1) 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej;
  2) 1,5 zł za stronę kopii kolorowej,
 • za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii,
  w formacie:

  1) 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty w wysokości 0,15 zł za stronę kopii czarno – białej lub 1,5 zł za stronę kopii kolorowej, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;

  2) 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty w wysokości 0,15 zł za stronę kopii czarno – białej lub 1,5 zł za stronę kopii kolorowej mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;

  3) 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty w wysokości 0,15 zł za stronę kopii czarno – białej lub 1,5 zł za stronę kopii kolorowej mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;

  4) 841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłaty w wysokości 0,15 zł za stronę kopii czarno – białej lub 1,5 zł za stronę kopii kolorowej mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16,

 • nie więcej niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, (po udostępnieniu informacji nośnik stanowi własność wnioskującego),
 • po uzyskaniu zgody Wnioskującego, wylicza się Jemu opłatę równą kosztowi zakupu nośnika, jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji na nośnikach innych niż płyty CD lub DVD, (po udostępnieniu informacji nośnik stanowi własność Wnioskującego),
 • za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i Wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej,
 • ww. opłaty, uiszcza się w terminie 14 dni, przez wpłatę do kasy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy Al. Solidarności 90, lub na rachunek bankowy Dzielnica Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90,01-003 Warszawa nr konta: Bank Handlowy w Warszawie S. A., nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 (z dopiskiem dot. przedmiotu opłaty).
 • Stawki opłat pocztowych

  Zgodnie z załącznikiem do zarządzenia nr 28 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 10.03.2009r. w sprawie cennika opłat za powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym opłata za list polecony ze zwrotką wynosi 5,65 zł. Przesłanie dokumentów zgodne z umową z Pocztą Polską nr 201/F z dnia 26.04.1999r. (informacja na dzień 09.01.2012r.).