Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Żelazna 99, 01-017 Warszawa

tel: 22 443 57 70; 22 443 57 67

fax: 22 443 57 71

e-mail: wola.bbizk@um.warszawa.pl

Kierownik Zespołu

Renata Gołębiewska

Zadania BBiZK

Pracami Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora i naczelników wydziałów oraz kierowników zespołów delegatur.

Do zadań delegatur BBiZK należy wykonywanie zadań Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w granicach administracyjnych dzielnicy. Kierownicy zespołów delegatur odpowiadają za koordynację pracy oraz merytoryczne i terminowe wykonywanie zadań w delegaturach. W zakresie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej współpracują z instytucjami, podmiotami gospodarczymi i innymi jednostkami organizacyjnymi na terenie dzielnicy, m.in. z Wydziałami Urzędu, Policją, Strażą Miejską, Państwową Strażą Pożarną, Wojskową Komendą Uzupełnień i z Zarządami Dzielnic Podstawowe zadania

Do Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy:

 • współpraca z Policją oraz innymi instytucjami rządowymi i pozarządowymi z zakresu ochrony ładu porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • analiza i ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • analiza i ocena potencjalnych zagrożeń występujących na terenie dzielnicy
 • opracowywanie, aktualizacja i realizacja planów oraz procedur niezbędnych do skutecznego zwalczania zagrożeń

Do zakresu działania Delegatur Biura – Zespołów należy w szczególności:

 1. W zakresie bezpieczeństwa publicznego:
 1. analizowanie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 2. realizowanie i inicjowanie, przy współpracy z Policją i Strażą Miejską m.st. Warszawy, programów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym współdziałanie z miejscowymi jednostkami Policji w zakresie służb ponadnormatywnych,
 3. przekazywanie informacji na temat nowych lokalizacji kamer systemu monitoringu wizyjnego na terenach dzielnic, wynikającej z realnej oceny zagrożenia przestępczością,
 4. gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja informacji do elektronicznych baz danych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 1. W zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności:
 1. monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń na terenie dzielnicy, związanych z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz przedstawianie propozycji przedsięwzięć ograniczających ich skutki,
 2. gromadzenie, weryfikacja i przekazywanie danych do elektronicznych baz danych dotyczących zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
 3. realizacja zadań związanych z zapewnieniem informowania i ostrzegania mieszkańców dzielnicy o zagrożeniach,
 4. nadzór nad funkcjonowaniem i obsługą:
 5. radiostacji pracujących w systemie łączności zarządzania kryzysowego, urządzeń systemu alarmowania i ostrzegania,
 6. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu zabezpieczenia przed kradzieżą punktów alarmowych oraz udział w odbiorach prac remontowych,
 7. uczestniczenie w treningach radiotelefonicznej łączności zarządzania kryzysowego,
 8. uczestniczenie w przeglądach budowli przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy,
 9. pozyskiwanie, weryfikacja i przekazywanie danych do „Planu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy” w zakresie dotyczącym dzielnic,
 10. realizowanie procedur pomocy osobom poszkodowanym w przypadku zdarzeń losowych,
 11. współudział w organizowaniu ewakuacji ludności w przypadku masowego zagrożenia dla życia i zdrowia;
 1. W zakresie spraw obronnych:
 1. aktualizacja elektronicznych baz danych dotyczących spraw obronnych,
 2. uczestniczenie w opracowywaniu „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” w zakresie dotyczącym dzielnic,
 3. prowadzenie spraw z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej osób z terenu dzielnicy, w tym rozplakatowanie obwieszczeń,
 4. organizowanie „Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy” w dzielnicach,
 5. opracowywanie i aktualizacja planów akcji kurierskiej oraz realizacja zadań związanych z ich uruchomieniem, w tym szkolenie kurierów,
 6. opracowanie i aktualizacja planów rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny oraz realizacja zadań z tego zakresu na terenie dzielnicy,
 7. przyjmowanie udokumentowanych wniosków, dotyczących wypłat świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia od żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
 8. wydawanie decyzji administracyjnych o uznaniu osób, którym doręczono karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierzy samotnych,
 9. (uchylony)
 10. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
 11. opracowywanie i aktualizacja planów świadczeń osobistych i rzeczowych w terminie ustalonym przez Wydział Spraw Obronnych,
 12. współudział w realizacji zadań z zakresu HNS (Wsparcia Państwa Gospodarza),
 13. udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, ćwiczeń i treningów obronnych,
 14. udział w opracowaniu i aktualizacji „Wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mających pierwszeństwo do zaopatrzenia się w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, mających siedzibę na obszarze administracyjnym m.st. Warszawy”,
 15. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem z urzędu (radnych dzielnicy) i na wniosek (osób, których powołanie do czynnej służby wojskowej groziłoby zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu dzielnicy) od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny.

 

Zadania policji i straży miejskiej

 

Telefony alarmowe

Informacja prasowa – Program „Bezpieczne Osiedle”

Inspektorzy:

 • Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe
 • Bezpieczeństwo i Obrona Cywilna
 • Sprawy Wojskowe

Data opublikowania: 11:16, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

„Świetlica Marzeń” w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima

W środę 9 czerwca br. odbyła się symboliczna uroczystość otwarcia „Świetlicy Marzeń” w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima. Wzięły w niej udział dzieci z klasy 3b z nauczycielem świetlicy, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Pani Hanny Krupy, dyrektora szkoły. Rodzice opowiedzieli o tym,...

Więcej
Grafika przedstawia numer telefonu na infolinię dot. przekształceń użytkowania wieczystego

PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO – INFOLINIA

Szanowni Państwo, zależy nam na sprawnym prowadzeniu spraw związanych z przekształceniami użytkowania wieczystego. Dlatego w Urzędzie Dzielnicy Wola działa w...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Spis powszechny: 12 czerwca dniem otwartym!

W sobotę, w 18 punktach w całej Warszawie, można dokonać samospisu w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego 2021. W tym...