Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Solidarności 90, 01-003 Warszawa

Pokój: 326 sekretariat

tel: (+48) 22 44 35 805

e-mail: bk.wola@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału

Elżbieta Chabros

Referat Księgowości i Sprawozdawczości Dochodów

 • Księgowość i windykacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 • Księgowość i windykacja opłat z tytułu wykupu lokali, pierwszej opłaty
 • Księgowość i windykacja opłat i kar za zajęcie pasa drogowego
 • Księgowość i windykacja opłat z tytułu dzierżawy gruntu oraz bezumownego korzystania z gruntu
 • Księgowość i windykacja opłat za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu
 • Podatek VAT (fakturowanie)
 • Wydawanie na podstawie złożonych wniosków zaświadczeń o niezaleganiu w należnościach finansowych
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym
 • Księgowość i windykacja opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
 • Księgowość i windykacja opłaty za usunięcie drzew i krzewów
 • Sprawozdawczość

Referat Finansowo-Księgowy

 • Prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy
 • Prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Dzielnicy

Referat Planowania, Analiz i Sprawozdawczości

 • Opracowywanie propozycji do projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy
 • Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, bilansów oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy

SPRAWY PODATKOWE – WAŻNE INFORMACJE

Od 1 stycznia 2020 roku Centrum Obsługi Podatnika przejęło z Urzędów Dzielnic zadania z zakresu:

 • podatku od nieruchomości
 • podatku rolnego
 • podatku leśnego
 • podatku od środków transportowych
 • opłaty skarbowej

W celu uzyskania informacji dotyczących wymiaru podatku i decyzji podatkowych prosimy o kontakt:

CENTRUM OBSŁUGI PODATNIKA
ul. Obozowa 57
tel. 22 44 30 900, 22 44 30 901, 22 44 39 991
e-mail: sekretariat.cop@um.warszawa.pl
www

Data opublikowania: 11:16, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...