Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Solidarności 90, 01-003 Warszawa

tel: (+48) 22 443 59 04 , 443 59 05

fax: (+48) 22 443 56 00

e-mail: gn.wola@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału

Anna Mroczkowska

 1. Zakres działań Wydziału Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami.
 2. Przekształcenie użytkowania wieczystego z mocy prawa w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
 3. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 4. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – zmiana terminu
 5. Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 6. Zmiana adresu do korespondencji
 7. Zmiana użytkownika wieczystego
 8. Naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 9. Przedłużenie terminu użytkowania wieczystego
 10. Udostępnienie nieruchomości dla celów realizacji inwestycji liniowej
 11. Sprzedaż lokali mieszkalnych
 12. Sprzedaż lokali użytkowych
 13. Wykreślenie hipoteki
 14. Wyrażenie zgody właścicielskiej na wycięcie drzew lub krzewów

Ustawodawca nie rozwiązał problemu związanego z koniecznością uiszczenia opłaty rocznej przez osoby, które do 31 marca nie otrzymają dokumentu potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Miasto opracowało jednak procedurę, która pozwoli mieszkańcom na jej zapłatę i zaliczenie na poczet opłaty jednorazowej.

Na podstawie otrzymanych zaleceń uprzejmie informujemy, że w przypadku, gdy przed dniem 31 marca 2019 r. mieszkańcy miasta nie otrzymają zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, uzasadnione jest wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w dotychczasowej wysokości z zastrzeżeniem możliwości przeksięgowania wpłaconej kwoty na poczet opłaty przekształceniowej.

Warunkiem przeksięgowania wpłaconej kwoty i zaliczenia na opłatę przekształceniową będzie uzyskanie przez mieszkańca zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie oraz złożenie dyspozycji przeksięgowania zapłaconej kwoty.

W przypadku zgłoszenia przez byłego użytkownika wieczystego zamiaru uiszczenia wpłaty jednorazowej warunkiem przeksięgowania wcześniej wpłaconej kwoty będzie złożenie dyspozycji jej przeksięgowania.

W przypadku powstania nadpłaty po dokonanych przeksięgowaniach /na wniosek/, zwrot nadpłaty dokonywany będzie na wniosek osoby wpłacającej.

Data opublikowania: 11:16, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...