Wydział Infrastruktury Drogowej dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Żelazna 99, 01-017 Warszawa

Pokój: I piętro, sekretariat pok.: 116

tel: (+48) 22 443 57 20

fax: (+48) 22 443 56 00

e-mail: id.wola@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału

Katarzyna Lubańska

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury Drogowej  (WID) dla Dzielnicy należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej w zakresie systemów: wodociągowo-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowego,
 2. monitorowanie procesów rozwojowych (samoistnych i stymulowanych zamierzeniami planistycznymi) Dzielnicy w celu dokonania oceny zapotrzebowania oraz rezerw zaopatrzenia w media energetyczne, wodę i kanalizację,
 3. badanie spójności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Dzielnicy,
 4. ewidencja urządzeń infrastruktury komunalnej umożliwiająca utworzenie, wdrożenie i eksploatowanie ogólnomiejskiego systemu numerycznego, wchodzącego w skład Systemu Informacji Przestrzennej m.st. Warszawy, w zakresie branż, o których mowa w pkt 1,
 5. prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o drogach, w odniesieniu do dróg gminnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 6. realizacja zadań związanych z utrzymaniem i remontami dróg gminnych, w tym przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych w tym zakresie, obejmującymi także będące w zarządzie Dzielnicy drogi wewnętrzne,
 7. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań technicznych z zakresu inżynierii ruchu na drogach gminnych oraz współpraca w tym zakresie z Biurem Drogownictwa i Komunikacji,
 8. wykonywanie czynności w zakresie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do dróg gminnych,
 9. podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń i awarii,
 10. wykonywanie zadań z zakresu utrzymania i funkcjonowania iluminacji obiektów,

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – tel. 22 44 35 727,  22 44 35 731,  22 44 35 757
Zezwolenia na awaryjne zajęcie pasa drogowego –  tel. 22 44 35 635
Zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym – tel. 22 44 35 728
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (ogródki gastronomiczne) – tel. 22 44 35 735
Opiniowanie projektów organizacji ruchu oraz projektów drogowych – tel. 22 44 35 733
Sprawy związane z utrzymaniem porządku i czystości w pasie drogowym ulic gminnych – tel. 22 44 35 730
Sprawy związane z utrzymaniem należytego stanu technicznego ulic gminnych – tel. 22 44 35 726
Wyznaczenie ogólnodostępnych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych – tel. 22 44 35 733
Wykaz ulic gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie Dzielnicy Wola – tel. 22 44 35 730, 22 44 35 720

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia  wywieszony jest na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Wola, Warszawa ul. Żelazna 99.
 • Internetowy Serwis Rowerowy m.st. Warszawy

Wszyscy Ci, którzy kochają jazdę na rowerze informujemy, iż został uruchomiony serwis internetowy dotyczący ruchu rowerowego w Warszawie. Serwis jest dostępny pod adresem www.rowery.um.warszawa.pl

Na stronie można znaleźć m.in. informacje o systemie Veturilo, aktualnie prowadzonych inwestycjach, projektach, planach i wydarzeniach, a także przydatne kontakty i poradniki. Została również zamieszczona mapa rowerowa, która ukazuje całą infrastrukturę przyjazną rowerzystom.

Dodatkowe informacje i pliki do pobrania:

Data opublikowania: 11:16, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...