Wydział Kultury dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Żelazna 99, 01-017 Warszawa

Pokój: 200 – 202, II piętro

tel: (+48) 22 443 56 24 , 22 325 66 11

e-mail: ku.wola@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału

Katarzyna Kosińska

 1. wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad działalnością instytucji kultury m.st. Warszawy utworzonych na obszarze Dzielnicy, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Urzędu;
 2. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie upowszechniania kultury;
 3. prowadzenie rejestrów instytucji kultury, z wyłączeniem instytucji nadzorowanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu;
 4. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem rocznych dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia działalności przez instytucje kultury, w tym sprawozdawczości, z wyłączeniem instytucji nadzorowanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu;
 5. akceptacja rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury we współpracy z Głównym Księgowym Dzielnicy;
 6. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem imprez kulturalnych;
 7. prowadzenie spraw związanych z animacją działań kulturalnych;
 8. koordynacja działań w zakresie promowania, organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej na terenie Dzielnicy;
 9. nadzór nad przygotowaniem programów uroczystości rocznicowych na terenie Dzielnicy w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
 10. administrowanie i opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy, w tym w obrębie pasów drogowych;
 11. współpraca z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków w zakresie działań na rzecz opieki nad zabytkami;
 12. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i stypendiów osobom zajmującym się na obszarze Dzielnicy twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, na warunkach i w trybie określonych w uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy;
 13. koordynacja działań związanych z opiniowaniem przez Dzielnicę projektów uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy związanych z  nazewnictwem miejskim w zakresie ulic i placów położonych na terenie Dzielnicy.

Przy pomocy Wydziału wykonywany jest nadzór, w zakresie uprawnień przekazanych Dzielnicy, nad następującymi instytucjami kultury m.st. Warszawy utworzonymi na terenie Dzielnicy:

Data opublikowania: 11:16, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...