Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Żelazna 99, 01-017 Warszawa

tel: 22 325 66 15

fax: 22 443 56 00

e-mail: wola.wos@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału

Grzegorz Obłękowski

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem terenów i obiektów zieleni na terenie Dzielnicy;
 2. kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska;
 3. kontrola zgodności sposobu korzystania ze środowiska przez przedsiębiorców z wydanymi zezwoleniami i obowiązującym prawem;
 4. opiniowanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych;
 5. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie działania Wydziału;
 6. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Dzielnicy, w tym dokonywanie kontroli właścicieli nieruchomości oraz czynności egzekucyjnych;
 7. realizacja zadań z zakresu rolnictwa, w tym:
  • w zakresie ochrony roślin uprawnych,
  • prowadzenia działalności informacyjnej wśród rolników w zakresie wykorzystania środków z UE;
 8. realizacja zadań w zakresie ochrony zwierząt;
 9. realizacja zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem bezdomności zwierząt na terenie Dzielnicy;
 10. ewidencjonowanie obiektów objętych ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz.627);
 11. opiniowanie aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz w sprawach wprowadzenia form ochrony przyrody lub ich zmian;
 12. nadzór nad utrzymaniem ujęć wody oligoceńskiej, będących w administrowaniu Dzielnicy;
 13. opiniowanie programu ochrony środowiska m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym Dzielnicy;
 14. prowadzenie okresowych badań jakości gleby i zieleni na obszarze Dzielnicy;
 15. opiniowanie mapy akustycznej m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym Dzielnicy;
 16. zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji stacji zlewnych na obszarze Dzielnicy;
 17. zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych na obszarze Dzielnicy;
 18. udostępnianie informacji o znajdujących się na obszarze Dzielnicy punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 19. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;
 20. przyjmowanie od wytwórców odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej, położonych na obszarze Dzielnicy, informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi;
 21. przyjmowanie od osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcami, informacji o inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest;
 22. przyjmowanie od wykonawców prac geologicznych zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych na obszarze dzielnicy, o których mowa w art. 35 ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
 23. sporządzanie i przekazywanie Prezydentowi informacji za rok ubiegły dotyczących danych określonych w art. 43 ust. 3b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 145, z późn. zm.), w celu przedłożenia tych informacji, dotyczących m.st. Warszawy, właściwym organom;
 24. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy, jak również ze wszystkimi podmiotami zewnętrznymi, w tym organizacjami pozarządowymi, w zakresie zadań Wydziału;
 25. archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a w szczególności: nadzór nad prawidłowością prowadzenia spisów spraw, rejestrów oraz teczek, terminowością przekazywania akt do archiwum zakładowego – w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
 26. wewnętrzna rejestracja wniosków o udostępnianie informacji publicznej oraz udzielanie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 27. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 28. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 29. przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Wola lub wprowadzanie, w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjnym dla Dzielnicy Wola, na stronę internetową Urzędu Dzielnicy aktualnych informacji dotyczących zadań realizowanych przez Wydział.

Procedury załatwiania spraw w WOŚ

Inne informacje

Data opublikowania: 11:16, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 73165

Szkoła Podstawowa nr 166 – Wycieczka do ZOO

W ramach obchodów Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do ZOO.  Ogród zoologiczny jest  wspaniałym miejscem do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, a przy tym doskonałą okazją do uzupełnienia wiedzy przyrodniczej. Wszyscy z wielkim zachwytem  podziwiali wspaniałe zwierzęta i przepiękne...

Więcej

Znowelizowano ustawę o dodatkach mieszkaniowych

1 lipca 2021 r. znowelizowano ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2019.2133 j.t. ze zm.). Poniżej...

Ekopiknik w Przedszkolu Integracyjnym nr 209

W piątek 11 czerwca świętowaliśmy w przedszkolu zakończenie całorocznego projektu ekologicznego „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat”. Na...