Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Solidarności 90, 01-003 Warszawa

Pokój: 101

tel: Sekretariat: (22) 325 66 26

fax: 22 443 56 00

e-mail: od.wola@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału

Tomasz Kalata

Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe: Al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa

Sekretariat pok. nr 101

tel: (22) 443 56 23

(22) 325 66 26

fax (22) 443 56 00

e-mail: od.wola@um.warszawa.pl

 

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

 1. Referat organizacyjny
 2. Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatów Członków Zarządu Dzielnicy
 3. Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Prowadzenia Filii Archiwum Zakładowego Urzędu

 

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Wola należy
w szczególności:

 • organizacja pracy Urzędu Dzielnicy;
 • obsługa kancelaryjna Zarządu Dzielnicy i członków Zarządu Dzielnicy;
 • prowadzenie spraw związanych z organizacyjną i administracyjno-techniczną obsługą posiedzeń Zarządu Dzielnicy, spotkań i narad członków Zarządu Dzielnicy z udziałem Naczelników Wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych Dzielnicy;
 • prowadzenie rejestrów:
 1. uchwał Zarządu Dzielnicy,
 2. upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza i pozostałych członków Zarządu Dzielnicy,
 3. centralnego rejestru umów i porozumień zawieranych przez upoważnionych członków Zarządu Dzielnicy i upoważnionych pracowników Urzędu Dzielnicy,
 4. wydziałowego rejestru zamówień publicznych do 30 000 euro;
 • prowadzenie wykazu pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta członkom Zarządu Dzielnicy oraz pracownikom Urzędu Dzielnicy;
 • koordynacja procedury dotyczącej zasad i trybu przygotowywania w Urzędzie Dzielnicy projektów pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Prezydenta członkom Zarządu Dzielnicy i pracownikom Urzędu Dzielnicy oraz pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Burmistrza i pozostałych członków Zarządu Dzielnicy;
 • wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendum;
 • sprawdzanie prawidłowości wzorów pieczęci, blankietów korespondencyjnych oraz wizytówek wykonywanych na potrzeby Urzędu Dzielnicy, w zakresie właściwości działania Wydziału;
 • wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy w zakresie właściwym dla Dzielnicy;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia posłów i senatorów oraz na interpelacje i zapytania radnych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 • koordynacja i administrowanie systemem kontroli zarządczej Urzędu m.st. Warszawy dla Urzędu Dzielnicy;
 • koordynacja działań związanych z zarządzaniem ryzykiem;
 • koordynacja działań związanych z pracami nad aktualizacją wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy oraz przygotowywanie w tym zakresie projektu zarządzenia Prezydenta oraz uzgadnianie projektu z właściwymi biurami;
 • koordynacja obsługi spraw realizowanych w Urzędzie Dzielnicy za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • wprowadzanie umów do centralnego rejestru umów Urzędu;
 • dokonywanie wpisów w rejestrze kontroli zewnętrznych Urzędu w zakresie Dzielnicy;
 • prowadzenie książki kontroli Urzędu Dzielnicy;
 • koordynacja zadań związanych z Systemem Zarządzania Jakością Urzędu m.st. Warszawy ISO 9001;
 • prowadzenie filii archiwum zakładowego Urzędu.

 

W Wydziale Organizacyjnym dla Dzielnicy Wola działa Koordynator ds. ryzyka.

 

 

Data opublikowania: 11:16, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...