Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Solidarności 90, 01-003 Warszawa

tel: 22 443 56 70

fax: 22 443 56 00

e-mail: wola.wow@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału

Mariola Zielińska

Do zakresu działania Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem szkół i placówek oświatowych, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wola, z wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i wyposażania ich w majątek, z wyłączeniem zadań należących do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy, w szczególności:
  1. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem dostępności do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym udział w pracach związanych z naborem do przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych, tworzeniem warszawskiej sieci szkół,
  2. prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
  3. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i wyposażeniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
  4. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań o charakterze lokalnym, dotyczącym oświaty i wychowania,
  5. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym przygotowywanie propozycji wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych,
  6. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
  7. prowadzenie spraw związanych z oceną dyrektora,
  8. prowadzenie spraw związanych z wnioskowaniem o przyznanie nagród i odznaczeń,
  9. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
  10. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,
  11. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli,
  12. prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową szkół oraz udziałem uczniów, nauczycieli a także szkół w programach międzynarodowych,
  13. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne, z wyłączeniem szkół specjalnych i placówek specjalnych,
  14. prowadzenie spraw związanych ze sprawdzaniem kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych oświatowych gromadzonych w bazach danych oświatowych,
  15. wykonywanie innych zadań wskazanych przez Biuro Edukacji Urzędu, związanych z realizacją polityki oświatowej;
 2. wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi, zlokalizowanymi na terenie Dzielnicy, w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), z wyłączeniem zadań należących do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy;
 3. współpraca z Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy przy realizacji zadań z zakresu spraw związanych z finansowaniem szkół i placówek oświatowych Dzielnicy;
 4. archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a w szczególności nadzór nad prawidłowością prowadzenia spisów spraw, rejestrów oraz teczek, terminowością przekazywania akt do archiwum zakładowego – w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
 5. wewnętrzna rejestracja wniosków o udostępnianie informacji publicznej oraz udzielanie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 6. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 7. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 8. przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Wola lub wprowadzanie, w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjnym dla Dzielnicy Wola, na stronę internetową Urzędu Dzielnicy aktualnych informacji dotyczących zadań realizowanych przez Wydział
 9. Przy pomocy Wydziału, w zakresie uprawnień przekazanych Dzielnicy, wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną m.st. Warszawy – Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty Wola określony w § 8 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy.

Data opublikowania: 11:16, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

„KOBIECA STREFA ROZWOJU – COACHING DLA KOBIET” – Cykl bezpłatnych warsztatów i szkoleń

Marzec to miesiąc pożegnania zszarzałej bieli, a powitania tego co nowe, kolorowe i radosne. To idealny czas na WIOSENNE PRZEBUDZENIE uśpionych marzeń, projektów, które nigdy nie ujrzały światła dziennego oraz zagubionej pod lodem KOBIECEJ MOCY. Dlatego już dziś zapraszamy  kobiety do wzięcia udziału w...

Więcej

„KOBIECA STREFA ROZWOJU – COACHING DLA KOBIET” – Cykl bezpłatnych warsztatów i szkoleń

Marzec to miesiąc pożegnania zszarzałej bieli, a powitania tego co nowe, kolorowe i radosne. To idealny czas na WIOSENNE PRZEBUDZENIE...

Dziś, w wieku 58 lat odeszła Pani wicedyrektor Gabriela Bobrzak z wolskiej szkoły Podstawowej nr 236. Na tym stanowisku pracowała...