Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Solidarności 90, 01-003 Warszawa

tel: 22 443 56 70

fax: 22 443 56 00

e-mail: wola.wow@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału

Mariola Zielińska

Do zakresu działania Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem szkół i placówek oświatowych, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wola, z wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i wyposażania ich w majątek, z wyłączeniem zadań należących do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy, w szczególności:
  1. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem dostępności do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym udział w pracach związanych z naborem do przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych, tworzeniem warszawskiej sieci szkół,
  2. prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
  3. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i wyposażeniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
  4. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań o charakterze lokalnym, dotyczącym oświaty i wychowania,
  5. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym przygotowywanie propozycji wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych,
  6. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
  7. prowadzenie spraw związanych z oceną dyrektora,
  8. prowadzenie spraw związanych z wnioskowaniem o przyznanie nagród i odznaczeń,
  9. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
  10. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,
  11. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli,
  12. prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową szkół oraz udziałem uczniów, nauczycieli a także szkół w programach międzynarodowych,
  13. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne, z wyłączeniem szkół specjalnych i placówek specjalnych,
  14. prowadzenie spraw związanych ze sprawdzaniem kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych oświatowych gromadzonych w bazach danych oświatowych,
  15. wykonywanie innych zadań wskazanych przez Biuro Edukacji Urzędu, związanych z realizacją polityki oświatowej;
 2. wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi, zlokalizowanymi na terenie Dzielnicy, w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), z wyłączeniem zadań należących do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy;
 3. współpraca z Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy przy realizacji zadań z zakresu spraw związanych z finansowaniem szkół i placówek oświatowych Dzielnicy;
 4. archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a w szczególności nadzór nad prawidłowością prowadzenia spisów spraw, rejestrów oraz teczek, terminowością przekazywania akt do archiwum zakładowego – w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
 5. wewnętrzna rejestracja wniosków o udostępnianie informacji publicznej oraz udzielanie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 6. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 7. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 8. przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Wola lub wprowadzanie, w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjnym dla Dzielnicy Wola, na stronę internetową Urzędu Dzielnicy aktualnych informacji dotyczących zadań realizowanych przez Wydział
 9. Przy pomocy Wydziału, w zakresie uprawnień przekazanych Dzielnicy, wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną m.st. Warszawy – Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty Wola określony w § 8 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy.

Data opublikowania: 11:16, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 72665

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie remontu 3 obiektów upamiętniających oraz przeprowadzenie profilaktyki konserwatorskiej 121 miejsc pamięci narodowej i pomników usytuowanych na terenie dzielnicy Wola.

Tryb Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia  Rodzaj Usługi Wartość (limit): Zamówienie publiczne poniżej 130 000 złotych Telefon: 22 325 66 11 Fax: E-mail: wola.wku@um.warszawa.pl Data zamieszczenia postępowania: 2021-05-….. Termin składania ofert: 2021-05-19 16:00 Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: – Pliki: 1.      Skan...

Więcej
Dziecko, piłka nożna, radość na twarzy

Dzielnicowe Spotkania Piłkarskie „Better Together” – edycja wiosenna

W sobotni poranek, 8 maja rozpoczęła się wiosenna edycja Dzielnicowych Spotkań Piłkarskich „BETTER TOGETHER”.  Mecze rozgrywane są na boisku przy...

PIERWSZE WARSZTATY Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ MAŁYM DZIECIOM – ZOBACZ JAK BYŁO.

W dniu 11 maja br. odbyły się pierwsze warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej małym dzieciom. Zajęcia są bezpłatne, dedykowane...