Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa

e-mail: wola.wsp@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału

Albert Sitarek

Sport
tel.: 22 443 57 66

Promocja i Komunikacja Społeczna
tel.:  22 443 56 14

Rzecznik Prasowy Urzędu Dzielnicy Wola
Mateusz Witczyński
tel.: +48 782 200 825
e-mail: rzecznik.wola@um.warszawa.pl

Redakcja „Kuriera Wolskiego”
tel.: 22 443 56 16
e-mail: kurierwolski@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Wydziału Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Wola należy w szczególności:

1)      podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców Dzielnicy przy wykorzystaniu bazy sportowej i rekreacyjnej znajdującej się na terenie Dzielnicy,

2)      inicjowanie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie Dzielnicy,

3)      współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie sportu
i rekreacji,

4)      organizowanie i wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym,

5)      tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych,
w tym propagowanie i wspomaganie organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizacji zawodów szkolnych na terenie Dzielnicy,

6)      tworzenie warunków do upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, w tym organizowanie imprez sportowo-integracyjno-rekreacyjnych o charakterze lokalnym,

7)      współpraca z Biurem Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji ogólno miejskich programów sportowych i rekreacyjno-sportowych na terenie Dzielnicy,

8)      współdziałanie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola
w zakresie realizacji zadań Dzielnicy;

9)      realizacja polityki promocyjnej m.st. Warszawy w Dzielnicy;

10)   prowadzenie konsultacji społecznych;

11)   prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem kontaktów ze społecznościami lokalnymi w kraju i za granicą;

12)   stała współpraca z Centrum Komunikacji Społecznej;

12)   współdziałanie z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego;

13)   realizacja zadań związanych z funkcją dzielnicowego koordynatora do spraw równego traktowania;

14)   koordynacja działań związanych z realizacją budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy;

15)   promocja i koordynacja zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej;

16)   obsługa portali społecznościowych we współpracy z Rzecznikiem Prasowym Urzędu Dzielnicy;

17)   utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami oraz udzielanie odpowiedzi na artykuły prasowe dotyczące zadań wykonywanych przez Dzielnicę;

18)   przygotowywanie, organizacja i obsługa konferencji prasowych z przedstawicielami mediów, jak również spotkań z mieszkańcami Dzielnicy w sprawach dotyczących Dzielnicy;

19)   przeprowadzanie spotkań warsztatowych z mieszkańcami w zakresie powstawania centrów lokalnych.

 

2.   Przy pomocy Wydziału, w zakresie uprawnień przekazanych Dzielnicy, wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną m.st. Warszawy – Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola.

Niezbędne akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.; z 2004 r. Nr 64, poz. 593; z 2004 r. Nr 116. poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 22, poz. 120 i 157 poz. 1241)),
 2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.; z 2006 r. Nr 249, poz. 1832; z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 i 1241),
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 2104 z późn. zm.; z 2006 r. Nr 64 poz. 448; z 2007 r. Nr 34 poz. 206 oraz z 2007 r. Nr 171, poz. 1208),
 4. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 1996 r. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.; z 1997 r. Nr 160, poz. 1078; z 1999 r. Nr 96, poz. 1106; z 2000 r. Nr 9, poz. 117 i Nr 72, poz. 839; z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i 102, poz. 115 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 31; z 2002 r. Nr 207, poz. 1752; z 2205 r. Nr 85, poz. 726; z 2006 r. Nr 208, poz. 1531; z 2007 r. Nr 34, poz. 206 i Nr 226, poz. 1675 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1200; z 2009 r. Nr 226, poz. 1809),
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.; z 2001 r. Nr 100, poz. 1087; z 2002 r. Nr 101, poz. 909 oraz z 2004 r. Nr 33 poz. 285),
 6. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1932 r. Nr 94, poz. 808 z późn. zm.; z 1988 r. nr 28, poz. 249; z 1989 r. Nr 20, poz. 104; z 1990 r. Nr 14, poz. 86; z 1996 r. Nr 27, poz. 118 oraz 2001 r. Nr 79, poz. 855),
 8. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)
 9. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 680 z późn. zm.; z 2001 r. Nr 41, poz. 465; z 2004 r. Nr 187, poz. 1922; z 2007 r. Nr 99, poz. 663 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504)

 

Zadania:

Do zakresu działania Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Wola należy w szczególności:

 1. podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców Dzielnicy przy wykorzystaniu bazy sportowej i rekreacyjnej znajdującej się na terenie Dzielnicy Wola;
 2. tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych, w tym propagowanie i wspomaganie organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizacji zawodów szkolnych na terenie Dzielnicy;
 3. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie sportu i rekreacji;
 4. organizowanie i wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym
 5. współdziałanie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola w zakresie realizacji zadań Dzielnicy;
 6. współpraca z Biurem Sportu i Rekreacji Urzędu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu szkolnego oraz realizacji zadań zespołu na terenie Dzielnicy;
 7. inicjowanie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie Dzielnicy;
 8. tworzenie warunków do upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, w tym organizowanie imprez sportowo – integracyjno-rekreacyjnych o charakterze lokalnym;
 9. archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a w szczególności: nadzór nad prawidłowością prowadzenia spisów spraw, rejestrów oraz teczek, terminowością przekazywania akt do archiwum zakładowego – w zakresie prowadzonych spraw;
 10. wewnętrzna rejestracja wniosków o udostępnianie informacji publicznej oraz udzielanie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Zespół;
 11. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Zespół;
 12. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie zadań realizowanych przez Zespół;
 13. prowadzenie wewnętrznego rejestru korzyści;
 14. wprowadzanie na stronę internetową Urzędu Dzielnicy, w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjnym dla Dzielnicy Wola, aktualności dotyczących zadań realizowanych przez Zespół.

 

Przy pomocy Zespołu, w zakresie uprawnień przekazanych Dzielnicy, wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną m.st. Warszawy – Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola, w tym:

 1. zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności;
 2. rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności, jednostki, o której mowa w ust. 2;
 3. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych jednostki, o której mowa w ust. 2.

Data opublikowania: 11:16, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 73165

Szkoła Podstawowa nr 166 – Wycieczka do ZOO

W ramach obchodów Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do ZOO.  Ogród zoologiczny jest  wspaniałym miejscem do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, a przy tym doskonałą okazją do uzupełnienia wiedzy przyrodniczej. Wszyscy z wielkim zachwytem  podziwiali wspaniałe zwierzęta i przepiękne...

Więcej

Znowelizowano ustawę o dodatkach mieszkaniowych

1 lipca 2021 r. znowelizowano ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2019.2133 j.t. ze zm.). Poniżej...

Ekopiknik w Przedszkolu Integracyjnym nr 209

W piątek 11 czerwca świętowaliśmy w przedszkolu zakończenie całorocznego projektu ekologicznego „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat”. Na...