Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Żelazna 99, 01-017 Warszawa

tel: 22 443 57 50

fax: 22 443 56 00

e-mail: wola.wsz@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału

Anna Celińska-Ziarek

Postępowania z zakresu świadczenia: wychowawczego, dobry start oraz świadczeń: rodzinnych, alimentacyjnych prowadzi Wydział Świadczeń

 

Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o charakterze lokalnym,
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania publiczne z zakresu spraw społecznych i zdrowia,
 • realizacja, koordynacja i nadzorowanie wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS, a także Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy, w tym:
  1. wykonywanie funkcji dysponenta środków budżetowych w rozdziale 85154, określonych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy,
  2. obsługa techniczna i administracyjna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowego Zespołu Wola,
  3. współpraca przy opracowywaniu standardów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy,
  4. opracowywanie i realizacja Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki
   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola,
 • realizacja, koordynacja i nadzorowanie wykonania Warszawskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy,
 • inne działania, mające na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej.

 

W skład Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola wchodzą:

 

Referat Profilaktyki Uzależnień:
Kierownik Referatu: Joanna Goździelewska

tel. 22 443 57 58

Zakres działań: nadzór i kontrola nad realizacją zadań

Opracowywanie, realizacja, koordynacja i nadzór nad wykonywaniem rocznego Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola oraz Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych w Obszarze Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Wola poprzez;

 • współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działania na terenie Dzielnicy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, powierzanie tym organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań publicznych o charakterze dzielnicowym, w tym dotyczących:
 1. zapewnienia dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom pomocy w placówkach wsparcia dziennego.
 2. prowadzenia w ramach lokalnego systemu wsparcia (w rejonach szczególnej koncentracji problemów społecznych)   zintegrowanych działań kierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym mających na celu zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 3. prowadzenia edukacji społecznej oraz działań informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy
  i prowadzonych działaniach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy.
 4. prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu ograniczanie skali występowania ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży oraz zjawiska przemocy w rodzinie.
 • zapewnienie rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym dostępu do specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, tel. 22 443 57 60;
 • obsługę techniczną i administracyjną Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowego Zespołu Wola, tel. 22 443 57 56;

 

Referat Rozwiązywania Problemów Społecznych:
p.o. Kierownika Referatu: Wojciech Piętka

tel. 22 325 66 36

Zakres działań: nadzór i kontrola nad realizacją zadań

 1. współpraca w zakresie zaspokojenia rozpoznanych lokalnych potrzeb w zakresie spraw społecznychi zdrowia z odpowiednimi instytucjami i placówkami sektora publicznego i pozarządowego.
 2. współpraca z Biurem Polityki Zdrowotnej przy realizacji programów profilaktyki i promocji zdrowia
  w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania dzielnicom m.st. Warszawy, w tym prowadzenie programów promujących zdrowy i aktywny styl życia.
 3. prowadzenie działalności analitycznej i informacyjnej z zakresu lokalnych spraw społecznych i zdrowia,
 4. prowadzenie spraw związanych ze sprawowanym przez Wydział nadzorem nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
 5. działania w zakresie wspomagania rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
 6. inne działania, mające na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej.
 7. obsługa organizacyjno-biurowa Wydziału.
 8. udział w realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

 

 

Data opublikowania: 11:16, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 71270

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY WOLA

Więcej
plakat program Aktywny Senior

Zajęcia i wykłady online dla seniorów – zapisy

W ramach programu „Aktywny Senior” Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Ośrodka Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza Seniorów mieszkających na Woli na zajęcia...

logo 500+

500+ w 2021 roku. Terminy składania wniosków.

Aby pobierać 500 plus w 2021 roku, trzeba złożyć nowy wniosek. Świadczenie 500 plus będzie wypłacane w nowych okresach rozliczeniowych....