Zespół Kadr dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Solidarności 90, 01-003 Warszawa

Pokój: 316

e-mail: kd.wola@um.warszawa.pl

Kierownik Zespołu

Małgorzata Nasińska

Do zakresu działania Zespołu Kadr dla Dzielnicy Wola należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Dzielnicy, dyrektorów jednostek organizacyjnych Dzielnicy, w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 2. gospodarowanie etatami i funduszem płac w Urzędzie Dzielnicy w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 3. prowadzenie spraw pracowników Urzędu Dzielnicy związanych z realizacją Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 4. realizacja polityki kadrowej Urzędu Dzielnicy w zakresie rekrutacji, selekcji, systemu ocen oraz systemu szkoleń;
 5. planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Dzielnicy;
 6. organizowanie praktyk studenckich, wolontariatu oraz staży dla bezrobotnych we współpracy z Urzędem Pracy m.st. Warszawy;
 7. organizowanie ślubowania dla pracowników Urzędu Dzielnicy;
 8. opracowywanie projektu planu wydatków budżetu m.st. Warszawy, dotyczącego wynagrodzeń, szkoleń i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń pracowników Urzędu Dzielnicy;
 9. współpraca z Zespołem BHP Biura Kadr i Szkoleń Urzędu w zakresie realizacji w Urzędzie Dzielnicy przepisów BHP;
 10. współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi instytucjami w zakresie wynikającym z działalności Zespołu;
 11. współpraca z Biurem Kadr i Szkoleń Urzędu w zakresie organizacji służby przygotowawczej dla pracowników Urzędu Dzielnicy;
 12. archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną, a w szczególności nadzór nad prawidłowością prowadzenia spisów spraw, rejestrów oraz teczek, terminowością przekazywania akt do archiwum zakładowego – w zakresie prowadzonych spraw;
 13. wewnętrzna rejestracja wniosków o udostępnianie informacji publicznej oraz udzielanie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Zespół;
 14. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Zespół;
 15. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie zadań realizowanych przez Zespół;
 16. prowadzenie wykazu korzyści zgłoszonych przez pracowników Urzędu Dzielnicy do Biura Kadr i Szkoleń Urzędu;
 17. przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Wola lub wprowadzanie, w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjnym dla Dzielnicy Wola, na stronę internetową Urzędu Dzielnicy aktualnych informacji dotyczących zadań realizowanych przez Zespół.

Data opublikowania: 11:16, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...