Zespół Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Żelazna 99, 01-017 Warszawa

Pokój: 14, 18 (parter)

tel: (+48) 22 44 35 840

e-mail: wola.zok@um.warszawa.pl

Kierownik Zespołu

Anna Ślusarczyk

Do zakresu zadań Zespołu Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dla Dzielnicy Wola należy prowadzenie spraw z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obejmujących w szczególności:

1. Przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2. Obsługa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:
a) weryfikacja formalna deklaracji (wymiar),
b) wprowadzanie danych z deklaracji do systemu informatycznego gospodarowania odpadami komunalnymi dla m.st. Warszawy,
c) bieżąca aktualizacja bazy danych właścicieli nieruchomości na podstawie nowych deklaracji lub ich korekt,
d) wprowadzanie danych z platformy „ePUAP” do rejestru,
e) dokonywanie czynności sprawdzających, o których mowa w art. 272 i następnych ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. Ordynacja podatkowa w związku z art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
f) wprowadzanie przypisu opłaty z deklaracji na koncie właściciela nieruchomości;

3. Prowadzenie postępowań podatkowych i przygotowywanie projektów decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także w przypadku określonym w art. 6m ust. 2b tej ustawy, w tym:
a) identyfikacja właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji,
b) wzywanie właścicieli nieruchomości do złożenia deklaracji;

4. Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wysokości dwudziestu tysięcy złotych;

5. Opracowywanie pism, w których organ podatkowy – Prezydent ustosunkowuje się do zarzutów właściciela nieruchomości w złożonych odwołaniach od decyzji i zażaleniach na postanowienia oraz kierowanie ich wraz z aktami do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

6. Opracowywanie pism, w których organ podatkowy – Prezydent ustosunkowuje się do zarzutów właściciela nieruchomości w złożonych skargach oraz kierowanie ich wraz z aktami do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;

7. Orowadzenie rejestru decyzji, postanowień i wezwań dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

8. Wystawianie tytułów wykonawczych i ich przekazywanie do właściwych organów;

9. Sporządzanie sprawozdań finansowych z zakresu wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

10. Udział w opracowywaniu projektów planów dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

11. Sporządzanie informacji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

12. Opracowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i wnioski interesantów oraz prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;

13. Przyjęcia interesantów i wyjaśnianie spraw z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

14. Sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej na podstawie wydanych decyzji w sprawie ww. ulg;

15. Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

16. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, właściwymi w sprawach związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie, w zakresie powierzonym Dzielnicy.

 

Data opublikowania: 15:30, 6 czerwca 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 71270

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY WOLA

Więcej
plakat program Aktywny Senior

Zajęcia i wykłady online dla seniorów – zapisy

W ramach programu „Aktywny Senior” Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Ośrodka Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza Seniorów mieszkających na Woli na zajęcia...

logo 500+

500+ w 2021 roku. Terminy składania wniosków.

Aby pobierać 500 plus w 2021 roku, trzeba złożyć nowy wniosek. Świadczenie 500 plus będzie wypłacane w nowych okresach rozliczeniowych....