Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wola

Dane adresowe:

Solidarności 90, 01-003 Warszawa

Pokój: 218, 219, 220

tel: 22 443 56 83; 22 443 56 84; 22 443 56 86; 22 443 56 85

fax: 22 44 35 600

e-mail: zp.wola@um.warszawa.pl

Kierownik Zespołu

Luiza Gierak

Do zakresu zadań Zespołu Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 • zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz konkursów w Urzędzie Dzielnicy;
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych oraz obsługa organizacyjno-techniczna komisji;
 • współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Dzielnicy;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Dzielnicy w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz konkursów;
 • reprezentowanie Dzielnicy w sprawach związanych z wnoszeniem środków ochrony prawnej;
 • opracowywanie projektów planów dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy o wartości zamówienia przekraczającej równowartość 30.000 euro;
 • wykonywanie zadań w zakresie budowania i prowadzenia bazy danych o zamówieniach publicznych w m.st. Warszawie;
 • sprawozdawczość i raportowanie z udzielonych zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy na rzecz Biura Zamówień Publicznych;
 • sporządzanie opinii dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy;
 • sprawowanie nadzoru nad procesem udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro w Urzędzie Dzielnicy;
 • zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy ogłoszeń i innych informacji o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów;
 • archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Zespół.

Data opublikowania: 11:16, 7 kwietnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...