Wzory pełnomocnictw obowiązujące od 01.01.2016 roku określone w drodze rozporządzeń przez ministra właściwego ds. finansów publicznych